Pozyskiwanie kapitału na realizację przedsięwzięcia biznesowego

 Redakcja Alt.pl     20-Wrze-2014

Niniejszym prezentujemy zwięzły, a zarazem konkretny poradnik dla obecnych oraz przyszłych przedsiębiorców, dotyczący sposobu pozyskiwania kapitału na realizację projektu lub rozwoju firmy, a w uproszczeniu – na własny start-up. Opracowanie zawiera szczegółowe wskazówki, a także sugestie, które warto uwzględnić, starając się o finansowanie przedsięwzięcia, szczególnie na jego zupełnie początkowym etapie. W uzupełnieniu do zawartych tutaj informacji zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi materiałami dostępnymi na stronie Alt.pl, bazami danych, artykułami, wpisami naszych blogerów oraz dyskusjami na forum. Zapraszamy.

 

Poniżej prezentujemy cały tekst poradnika. Plik w formacie PDF do pobrania znajduje się pod tym linkiem.


Indeks


1. Źródła finansowania przedsięwzięcia
2. Wady i zalety poszczególnych źródeł
3. Sposoby ubiegania się o środki finansowe
4. Inne przydatne informacje oraz rady praktyczne

 


1. Źródła finansowania przedsięwzięcia

 

Do najważniejszych źródeł finansowania przedsięwzięcia należą: środki unijne (z budżetu Unii Europejskiej), dotacje krajowe, fundusze venture capital (jako część szerszego mechanizmu, znanego pod nazwą private equity), prywatni inwestorzy (anioły biznesu), rynek NewConnect, kredyt bankowy oraz crowdfunding. Naturalnie, do tych źródeł można zaliczyć także środki własne (kapitał własny), a także ewentualnie pomoc rodziny. Poradnik ten, z różnych względów, nie podejmuje jednak tematu tych dwóch ostatnich sposobów finansowania.
Poszczególne źródła zostały scharakteryzowane poniżej. Zapoznając się z ich opisami, warto pamiętać, że istnieje możliwość korzystania z wielu z nich równocześnie lub na kolejnych etapach realizacji przedsięwzięcia. Niezmiernie rzadko zachodzi sytuacja, w której jest to niemożliwe. Więcej na ten temat piszemy zresztą w kolejnych częściach poradnika.

 

 

Środki unijne


Instrumenty finansowe Unii Europejskiej wykorzystywane w celu wspierania rozmaitych programów i projektów w krajach członkowskich, w tym tych realizowanych przez przedsiębiorstwa prywatne. Środki unijne dystrybuowane są niemal zawsze przez instytucje krajowe, które jednocześnie obsługują proces aplikacji dla ich pozyskania.

 

 

Dotacje krajowe


Publiczne środki finansowe pochodzące z budżetu centralnego lub samorządowego, przeznaczone na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa. Dotacje mają charakter szczególny - gdy kierowane są do konkretnych grup społecznych (np. bezrobotnych, osób poniżej 26-ego roku życia, osób po 50-tym roku życia itp.), do konkretnych regionów (np. dla ściany wschodniej lub konkretnego województwa, powiatu a nawet gminy), czy na konkretne dziedziny (np. dla branży IT) oraz ogólny – gdy skorzystać z nich może każdy, kto spełnia pewne generalne warunki (np. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych, prowadząca działalność gospodarczą itp.).

 

 

Fundusze venture capital


Forma finansowania innowacyjnych, a przez to obarczonych na ogół wysokim ryzykiem, projektów inwestycyjnych. Często celem inwestowania venture capital jest zysk wynikający z wartości przedsiębiorstwa, a nie z samej działalności produkcyjnej bądź usługowej. Inwestycja polega na zasileniu kapitałowym powstającej spółki poprzez objęcie jej akcji lub udziałów. Działania te powodują, że kapitał do firmy nie jest wprowadzany w formie kredytu, ale w formie właścicielskiej. Inwestor oferujący finansowanie typu venture capital staje się współwłaścicielem spółki, którą finansuje.

 

 

Prywatni inwestorzy - anioły biznesu

 
Zamożne osoby fizyczne, które w zamian za mniejszościowy lub większościowy pakiet udziałów w firmie przeznaczają własny kapitał na finansowanie przedsięwzięć będących we wczesnych fazach rozwoju. Zawsze inwestują oni swoje własne fundusze, w przeciwieństwie do np. venture capital, które zarządzają pewną pulą środków innych kapitałodawców zgromadzonych w profesjonalnym funduszu. Poza kapitałem, anioł biznesu oferuje również swoją wiedzę, kontakty i doświadczenie, czyli tzw. mentoring oraz networking. Więcej na temat networkingu można znaleźć tutaj.

 

 

NewConnect


Rynek, finansujący rozwój małych i średnich przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu. Przeznaczony jest on dla niewielkich, dynamicznie rozwijających się firm z jasną strategią rozwoju, które - niezależnie od długości swojej historii i poziomu osiąganych przychodów - dla dalszego rozwoju potrzebują zastrzyku kapitału w wysokości do kilkudziesięciu milionów złotych. Formalnie rzecz biorąc, NewConnect jest zorganizowanym rynkiem akcji, prowadzonym poza rynkiem regulowanym, opartym na alternatywnym systemie obrotu kierowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

 

Kredyt bankowy


Środki finansowe, pochodzące z banku, a udostępnione aplikującemu na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank gwarantuje przekazanie ustalonej sumy na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kwotę zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zwrócić pobrane środki wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Kredyt może mieć charakter długo- lub krótkoterminowy, zwykle od 3 miesięcy do 10 lat, a czasem także nawet dłuższy.

 

 

Crowdfunding


Forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Innymi słowy, projekt taki ma wielu drobnych inwestorów. Określenie "crowdfunding" jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów.

 


2. Wady i zalety poszczególnych źródeł

 

Poniżej przedstawiamy mocne i słabe strony źródeł omówionych w punkcie poprzednim. Poza wskazaniem na niewątpliwe wady i zalety danej metody pozyskania kapitału, zamieszczamy tu również jej konkretne przejawy (przykłady) funkcjonowania w praktyce, krótkie podsumowanie oraz naszą ogólną ocenę - opinię, będącą zarazem rekomendacją bądź jej brakiem.

 

 

Środki unijne


Zalety:

 

 • Znaczna różnorodność programów, gwarantująca możliwość uzyskania dofinansowania dla praktycznie każdego przedsiębiorcy i na większość projektów.
 • Możliwość lepszej promocji przedsięwzięcia poprzez umieszczenie informacji o fakcie dofinansowania go przez Unię Europejską.
 • Możliwość udziału w praktycznych szkoleniach biznesowych, niekiedy powiązanych z przyznawanymi funduszami na inwestycje.

 

Wady:

 

 • Skrajnie skomplikowane i sformalizowane procedury aplikacyjne, uniemożliwiające w praktyce występowanie samemu po fundusze. Trzeba posiłkować się kosztownymi ekspertami lub firmami zewnętrznymi, zabierającymi 10 do 25% dofinansowania plus koszty wstępne.
 • Niska wysokość dofinansowania, na ogół do 40 tys. zł w przypadku dotacji, 50 tys. zł przy pożyczce lub gwarancji kredytowej, do 1 000 000 zł w przypadku projektów realizowanych w ramach programów specjalnych.
 • Wyjątkowy brak elastyczności w dysponowaniu dofinansowaniem, czyli wymóg przedstawiania ściśle i sztywno określonych celów, a dowodów następnie wydawania otrzymanych środków na owe zadeklarowane cele. Niespełnienie tego wymogu grozi całkowitym cofnięciem dotacji oraz odpowiedzialnością karną.
 • Ogromne zbiurokratyzowanie zarówno całej procedury aplikacji o kapitał, jak i jego wykorzystania po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, np. wymóg długotrwałego przechowywania dokumentacji (nawet do 10 lat).
 • Częste i rygorystyczne kontrole organów nadzorujących przyznawanie środków.
 • Konieczność wysokiego wkładu własnego w przedsięwzięcie, dla którego ma zostać przyznane dofinansowanie.
 • Niekorzystny sposób otrzymywania dofinansowania. Najpierw trzeba wyłożyć własne środki na inwestycje, pełną zadeklarowaną kwotę (100%), a następnie, jeśli wniosek o dofinansowanie zostanie rozpatrzony pozytywnie, zwracana jest część (na ogół do 75%) kosztów, najczęściej po paru miesiącach.
 • Brak jasnych kryteriów podczas aplikacji o kapitał na rozwój przedsięwzięcia, wysoka uznaniowość decyzji i brak możliwości odwoławczych.

 

Przykłady:

Programy Operacyjne Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia, Pomoc Techniczna, Europejska Współpraca Terytorialna, Europejski Instrument Sąsiedztwa, Programy Regionalne.

 

Podsumowanie:

Środki unijne to jedna z bardziej popularnych metod pozyskiwania kapitału na rozwój zarówno dla nowych, jak i istniejących firm. Dostępna jest w krajach członkowskich Unii Europejskiej w ramach różnych programów. Potencjalnie dostęp mają do niej wszyscy, jednak w praktyce jest on bardzo ograniczony. Zarówno ogromna biurokracja, jak i stopień skomplikowania przy ubieganiu się o środki finansowe, a także brak przejrzystych procedur, konieczność posiadania wkładu własnego i nieprzyjazny model przekazywania środków finansowych sprawiają, że nie jest to dobre źródło pozyskania kapitału na realizację i rozwój przedsięwzięcia/start-upu, zwłaszcza innowacyjnego i ryzykownego. Środki unijne sprawdzają się za to przy niewielkich projektach już istniejących firm, których sukces na małą skalę jest w praktyce pewny.

 

Nasza opinia:

Zdecydowanie odradzamy.

 

 

Dotacje krajowe

 

Zalety:

 

 • Stosunkowo mało skomplikowana procedura aplikacyjna. Na ogół dość łatwo można samodzielnie wypełnić dany wniosek, a w razie problemów uzyskać bezpłatną poradę w odpowiednim urzędzie.
 • Brak większych wymogów formalnych, poza procedurą aplikacyjną, np. konieczności posiadania gotowego biznesplanu.
 • Duża liczba rozmaitych programów. Dzięki temu istnieje realna możliwość wpasowania się ze swoim przedsięwzięciem w ramy danego programu.
 • Elastyczność w gospodarowaniu przyznanym kapitałem. Nie ma wielu formalnych wymogów, co do sposobu wydawania uzyskanych środków, co gwarantuje dużą swobodę. Brak również częstych i dogłębnych kontroli.

 

Wady:

 

 • Pozytywnie rozpatrzony wniosek nie gwarantuje zawsze otrzymania dotacji. Z braku środków lub zmiany rozporządzeń dotacja może zostać niewypłacona, pomimo jej przyznania
 • Konieczność prowadzenia lub założenia działalności gospodarczej. Nie ma możliwości otrzymania dofinansowania na sam projekt jako taki, jeśli nie został bądź nie zostanie on wprowadzony w ramy oficjalnej działalności gospodarczej.
 • Duża liczba obowiązków przy otrzymywaniu dotacji krajowych w ramach poszczególnych programów, np. obowiązkowe szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, konieczność posiadania statusu bezrobotnego itp.
 • Niewielkie kwoty dofinansowania, konieczność posiadania wkładu własnego lub przekazywanie kapitału z dołu (po realizacji przedsięwzięcia i pokryciu go z innych źródeł, środki z dotacji krajowych wpływają po paru miesiącach; z góry kapitał jest przekazywany najczęściej bezrobotnym).

 

Przykłady:

Pomoc de minimis a w jej ramach program „Pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport", wsparcie z urzędów pracy na założenie własnej firmy.

 

Podsumowanie:

Mimo swoich niewątpliwych plusów, jakimi są brak uciążliwej biurokracji i kontroli oraz elastyczność w wydatkowaniu środków, dotacje krajowe trudno uznać za dobry instrument finansowania przedsięwzięcia typu start-up, z powodu ich niewystarczającej wysokości, potrzeby posiadania kapitału z innych źródeł, a także konieczności szybkiego sformalizowania działalności. Z drugiej strony, jest to doskonała metoda na pozyskanie niewielkiego kapitału dla istniejących już przedsiębiorstw, mających zapewniony rynek dla swoich produktów i usług, a chcących w ograniczony sposób się rozwijać. Dotacje krajowe sprawdzają się również w przypadku niewielkich i mało innowacyjnych projektów o niskim ryzyku biznesowym lub jako absolutnie początkowy kapitał, inicjujący powstanie drobnej działalności gospodarczej (np. wsparcie dla bezrobotnych na założenie własnej firmy).

 

Nasza opinia:

Polecamy warunkowo, jako jedną z dodatkowych metod pozyskania kapitału. Na pewno nie należy traktować tego źródła, jako jedynego a nawet podstawowego.

 


Fundusze venture capital

 

Zalety:

 

 • Możliwość uzyskania bardzo wysokich kwot. Limit finansowania przedsięwzięcia nie jest zazwyczaj problem, ponieważ kapitał w wysokości kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych nie stanowi tu problemu, nierzadko liczy się go nawet w milionach.
 • Profesjonalna pomoc w zakresie zarządzania, technologii i know-how. Inwestując w projekt czy przedsiębiorstwo, fundusz zazwyczaj zapewnia tego typu wsparcie.
 • Zwiększenie bazy kapitałowej zarówno w fazie początkowej, jak i ekspansji. Oznacza to również, że poza możliwością wystąpienia o finansowanie i uzyskania go na każdym etapie przedsięwzięcia (zarówno dla już funkcjonującej i generującej zyski firmy, jak i dla zupełnie niesformalizowanego projektu), fundusz może wspierać przedsięwzięcie w kilku fazach jego rozwoju (np. podczas zakładania, ekspansji krajowej, międzynarodowej, restrukturyzacji itp.).
 • Wzrost wiarygodności i prestiżu spółki w stosunku do konkurencji. Uzyskanie kapitału od funduszy venture capital uważane jest powszechnie za solidną podstawę do budowy lub umacniania dobrego wizerunku przedsięwzięcia, co ma istotne znaczenia w działaniach marketingowych i public relations.
 • Możliwość akumulowania generowanych przychodów i zysków do dalszego rozwoju działalności, bez konieczności spłacania zobowiązań kredytowych.
 • Znaczny zakres swobody w dysponowaniu przyznanymi środkami oraz brak konieczności posiadania i inwestowania kapitału własnego.

 

Wady:

 

 • Zmniejszenie udziału w zyskach oraz oddanie inwestorowi znaczącej władzy nad projektem, w tym dostępu do wielu danych poufnych, np. tajemnic technologicznych. W skrajnych przypadkach może to skutkować nawet całkowitą utratą kontroli nad przedsięwzięciem.
 • Wysokie wymagania wobec przedsięwzięcia, a co za tym idzie poważne trudności w pozyskaniu inwestora. Znalezienie inwestora w postaci funduszu venture capital zajmuje bardzo dużo czasu i jest niełatwe. Z reguły konieczny jest precyzyjny biznesplan lub konkretna wizja rozwoju, gdzie szczególnie silny akcent położony jest na generowanie zysku, czyli monetyzację projektu.
 • Brak dostępności dla wielu innowacyjnych, ale mogących przynosić zyski dopiero w dalszej perspektywie czasowej przedsięwzięć. Fundusze venture capital nie inwestują w projekty, których przewidywany okres zwrotu wynosi więcej niż 5 lat (w skrajnych przypadkach do 7 lat).

 

Przykłady:

Jednym z największych inwestorów venture capital na świecie jest amerykański konglomerat Sequoia Capital, który przyczynił się do wypromowania takich gigantów współczesnego rynku jak producent gier komputerowych Electronic Arts, serwisy Youtube, Instagram, ImageShack, Tumblr oraz PayPal – portal, oferujący internetowe usługi płatnicze. W Polsce najsłynniejszym sukcesem inwestycji venture capital jest powstały w 2000 r. z inicjatywy MCI Management portal finansowy Bankier.pl. Obecnie w skład Grupy Bankier.pl wchodzą serwisy zaliczane do czołówki witryn w swoich kategoriach tematycznych: Bankier.pl, Twoja-Firma.pl, Mojeauto.pl, PIT.pl, VAT.pl, PRNews.pl.

 

Podsumowanie:

Zalet jest zdecydowanie więcej niż wad w przypadku funduszy venture capital. Duży kapitał i relatywnie swobodne nim dysponowanie, fachowa pomoc, umocnienie wizerunku projektu, a przede wszystkim możliwość aplikowania dla prawie każdego i na każdym etapie rozwoju przedsięwzięcia, to niewątpliwie ogromne korzyści. Z kolei konieczność podzielenia się zyskami i kontrolą nad przedsięwzięciem, wysokie i trudne do spełnienia wymagania, aby otrzymać kapitał i brak wspierania projektów o długich terminach zwrotu, to oczywiste minusy funduszy venture capital, wynikające niejako z samej istoty ich działania (wysokie inwestycje, w ryzykowne, ale rokujące dobre nadzieje na wysoki zysk przedsięwzięcia). Idealne dla innowacyjnych start-upów, bezużyteczne dla działających w niszy rynkowej firm bez silnego potencjału wzrostowego.


Nasza opinia:

Zdecydowanie polecamy. Warto spróbować pozyskać główny kapitał na rozwój z tego właśnie źródła.

 


Prywatni inwestorzy - anioły biznesu

 

Zalety:

 

 • Możliwość uzyskania kapitału na miarę potrzeb w początkowej fazie przedsięwzięcia bez konieczności posiadania kapitału własnego. Wsparcie może sięgać kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy, rzadziej miliona i więcej złotych. Prywatni inwestorzy ryzykują własne pieniądze, nie wymagając zabezpieczenia innego niż udziały w projekcie.
 • Mniej rygorystyczne i sformalizowane warunki współpracy niż w przypadku venture capital. O ile zarówno biznesplan, jak i wizja rozwoju projektu są na ogół wymagane, to najczęściej nie muszą być one opracowane w sposób całkowicie profesjonalny. Ważniejsze jest bowiem osobiste przekonanie inwestora oraz jego intuicja biznesowa.
 • Mentoring i networking. Anioł biznesu - inwestor zwykle zapewnia pomoc doradczą w sprawach zarządzania i organizacji, niekiedy marketingowych. Wspiera także swoim doświadczeniem oraz kontaktami (networking).
 • Wiarygodność inwestora przekłada się często na wiarygodność projektu, który wspiera. W tym wypadku ma to znaczenie przy staraniach się o kredyt, czy ułatwienia w dostępie do technologii i know-how.
 • Elastyczność współpracy. Na każdym etapie i od samego początku stosunkowo łatwiej porozumieć się z pojedynczym inwestorem, znającym dobrze przedsięwzięcie, w które zainwestował, niż z instytucją. Dotyczy to, np. jeszcze większej swobody w rozporządzaniu przyznanym kapitałem.

 

Wady:

 

 • Znaczna (często powyżej 50% udziałów) utrata kontroli nad przedsięwzięciem i wszystko, co z tym związane. Konieczność podziału zysków, udostępnienie tajemnicy handlowej, ogólnie: poważne liczenie się z głosem inwestora i branie go pod uwagę w trakcie realizacji projektu.
 • Ograniczony okres zaangażowania inwestora. Aniołowie biznesu rzadko inwestują w firmy na okres dłuższy niż 2-3 lata.
 • Brak wsparcia kapitałowego w kolejnych etapach rozwoju, w tym w przypadku potrzeby znaczniejszych wydatków. Prywatni inwestorzy z zasady nie angażują większych środków w przedsięwzięcie niż te, zadeklarowane na początku, co może prowadzić nawet do upadku projektu.

 

Przykłady:

Bez wątpienia jednym z najsłynniejszych przedsięwzięć tego typu jest sklep internetowy Amazon.com. Tom Alberg, który zainwestował 100 tys. dolarów w start-up Jeffa Bezosa, osiągnął zwrot w wysokości 26 mln dolarów. W Polsce jedną z modelowych inwestycji tego typu jest sieć kawiarni W Biegu Cafe założona w 2005 r. przez Macieja Adamaszka. Po tym jak banki i fundusze odmówiły mu wsparcia, zwrócił się do prywatnych inwestorów. W zamian za 50% udziałów na jego przedsięwzięcie wyłożył fundusze Piotr Pośnik, były prezes i współwłaściciel firmy Wittchen.

 

Podsumowanie:

Mentoring to charakterystyczna zaleta, wyróżniająca od innych tę metodę pozyskania kapitału dla przedsięwzięcia. Poza tym, elastyczność relacji z inwestorem (poczynając od samego etapu aplikacji o fundusze), korzystanie z jego doświadczeń i kontaktów, budowa wiarygodności projektu w oparciu o jego renomę, a także powszechna dostępność sprawiają, że każdy początkujący przedsiębiorca powinien poważnie rozważyć tą opcję. Trzeba jednak również pamiętać, iż krótki okres wsparcia oraz brak dodatkowego kapitału, wymuszają nastawienie na szybki rozwój i szukanie dodatkowych rozwiązań w zakresie inwestycji. Ponadto, przekazanie często większościowego udziału wiązać się może z licznymi zagrożeniami, poczynając od dostępu do technologii, patentów czy tajemnic handlowych osobie nieuprawnionej, kończąc na całkowitej utracie kontroli nad projektem. Warto być świadomym tych niebezpieczeństw.

 

Nasza opinia:

Zdecydowanie polecamy, jako jedno z pierwszych źródeł pozyskania większego kapitału na realizację lub rozwój przedsięwzięcia. Zalecamy jednak równolegle zainteresowanie innymi, uzupełniającymi formami pozyskania funduszy.

 


NewConnect

 

Zalety:

 

 • Dostęp do kapitału o bardzo dużej wartości. Emitując i sprzedając akcje, można zyskać ogromny zastrzyk finansowy dla przedsięwzięcia, rzędu kilku - kilkunastu milionów złotych. Wycena akcji (udziałów) ma charakter całkowicie rynkowy.
 • Znaczny wzrost wiarygodności firmy. NewConnect zapewnia solidną reputację w biznesie, również wobec banków i innych instytucji finansowych. O wiele łatwiej jest znaleźć innego inwestora, będąc notowanym na tym rynku.
 • Niewielkie wymagania formalne. W porównaniu z innymi źródłami dużego kapitału, nie ma wielu skomplikowanych i biurokratycznych procedur dla wejścia na tę giełdę. W przeciwieństwie do oficjalnego rynku (publicznego) papierów wartościowych, koszty wejścia na NewConnect są o wiele niższe, a wymagania sprawozdawcze o wiele mniejsze.
 • Elastyczna forma przeprowadzenia emisji. Przedsiębiorca ma do wyboru dwie możliwości: ofertę prywatną i publiczną. Oferta prywatna jest kierowana do maksymalnie 99 inwestorów, publiczna – 100 lub więcej. Pierwsza z nich jest szybsza w realizacji (1-3 miesiące, a nie 6-9, jak w przypadku drugiej) mniej kosztowna (zwykle około 5% wartości emitowanych papierów + kilka procent w formie akcji), a jej procedury są mniej skomplikowane, dlatego też jest wybierana przez przeważającą większość debiutantów.
 • Możliwość wyjścia z inwestycji w dowolnym momencie. Po spełnieniu kilku warunków formalnych łatwo jest wycofać się z tego rynku, gdyż nie istnieją tu zobowiązania długoterminowe.

 

Wady:

 

 • Sztywne reguły formalne. Rygorystyczne wymogi, którym trzeba się poddawać, chcąc pozyskiwać kapitał z NewConnect. Całe przedsięwzięcie musi być ujęte w ramy zarejestrowanego, legalnego przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi zaś o obowiązki informacyjne, to chociaż podnoszą one wiarygodność spółki, jednocześnie jednak odsłaniają ją przed konkurencyjnymi przedsiębiorstwami i są czaso- oraz energochłonne.
 • Konieczność zmiany kultury korporacyjnej według nowych zasad. Dla nieznających bądź nieprzyzwyczajonych do funkcjonowania w takich strukturach może być to bardzo trudne. NewConnect współpracuje wyłącznie z podmiotami o statusie spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej.
 • Respektowanie praw właścicieli mniejszościowych pakietów akcji oraz wynikające stąd obowiązki, np. mniejsza elastyczność w zarządzaniu strategicznym. Koszty prowadzenia polityki informacyjnej, co już zostało zasygnalizowane, wobec inwestorów, którzy nabyli akcje (akcjonariuszy), są dużym obciążeniem zwłaszcza dla mniejszych firm.
 • Wysokie wejścia na rynek i notowań. Debiut na NewConnect wiąże się z realnymi wydatkami. Koszt rocznej współpracy z Autoryzowanym Doradcą wynosi 60-120 tys. zł, natomiast koszt usług animatora rynku i market makera – 40-60 tys.

 

Przykłady:

Ze spółek, które na NewConnect rzeczywiście dały radę się rozwinąć, należy wymienić Robinson Europe, sprzedającą sprzęt sportowy. Firmie tej dzięki dodatkowym funduszom udało się zdywersyfikować działalność, wchodząc na rynek internetowy. Innym przykładem może być ABS Investments. Założona w 2010 r. firma specjalizuje się w doradztwie inwestycyjnym na rynku kapitałowym. Szereg nowych inwestycji planowanych oraz stabilny zysk ABS w 2014 r. sprawia, że ceny jej akcji nie przestają wzrastać.

 

Podsumowanie:

NewConnect oferuje ogromne możliwości w zakresie szybkiego pozyskania dużego kapitału, przy zachowaniu stosunkowo wysokiej kontroli nad przedsięwzięciem oraz nieskomplikowanym procedurom debiutu oraz wyjścia. Jednocześnie umacnia się wówczas reputacja firmy. Z drugiej strony, spore koszty rozpoczęcia działalności na tym rynku oraz sztywne reguły wraz ze sporą liczbą obowiązków, których trzeba dopełniać i zmiana modelu zarządzania projektem, na pewno nie sprzyjają angażowaniu się w ten rynek przedsiębiorcom o mniejszych możliwościach poznawczych.

Nasza opinia:

Polecamy warunkowo. NewConnect może być głównym źródłem poważnego kapitału na dynamiczny rozwój przedsięwzięcia, jednak aby doszło do debiutu, należy rozpocząć od pozyskania alternatywnych (mniejszych) funduszy z innych źródeł i przede wszystkim zarejestrować spółkę w określonej formule (akcyjną lub komandytowo-akcyjną), co wiąże się na ogół z wydatkami i koniecznym doświadczeniem biznesowym.

 

 

Kredyt bankowy

 

Zalety:

 

 • Dostosowanie wysokości i specyfiki kredytu do charakteru działalności firmy i jej wielkości. W banku można uzyskać nawet bardzo wysoki kapitał, o ile spełnione są określone warunki. Co więcej, ubiegając się o kredyt, bank zapewnia usługi doradcy kredytowego, który jest w stanie pomóc wnioskodawcy w zrozumieniu swoich potrzeb kapitałowych i wyjaśnić warunki, na których może je zrealizować.
 • Możliwość kredytowania długoterminowego. Po spłaceniu jednego kredytu i zrealizowaniu przedsięwzięcia, łatwiej jest otrzymać kolejny, a nawet uzyskać linię kredytową, umożliwiającą ciągły dostęp do kapitału.
 • Niezależna ekspertyza na temat opłacalności projektu. Bank przygotowuje zwykle opinię na temat przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem jego realizacji i zwrotu poniesionych nakładów oraz osiągnięciu potencjalnego zysku. Taka ekspertyza jest cennym źródłem informacji.
 • Możliwość otrzymania środków na sfinansowanie bardziej złożonych inwestycji, tzw. kredyt inwestycyjny. Jeśli przedsięwzięcie jest nadzwyczajnie skomplikowane i wymaga wielo-etapowego oraz długoterminowego finansowania, bank jest je w stanie zapewnić.
 • Możliwość korzystania z leasingu przy wydatkach inwestycyjnych. Niezależnie bowiem od kredytu, można również zdecydować się na leasing i w ten sposób przeznaczyć pieniądze pożyczone z banku na inną część inwestycji. W leasing zwykle bierze się wyposażenie takie, jak np. sprzęt IT, maszyny czy pojazdy. Leasingobiorca nie jest zwykle tak dokładnie prześwietlany jak kredytobiorca, ponieważ sam przedmiot leasingu jest już swego rodzaju zabezpieczeniem. Klienci często decydują się jednocześnie na kredyt i leasing w tej samej instytucji.

 

Wady:

 

 • Konieczność spłaty wysokich obciążeń kredytowych. Najbardziej oczywista wada tego źródła kapitału: uzyskany kredyt trzeba spłacić wraz z wysokimi odsetkami.
 • Niedostępny dla osób prywatnych oraz firm bez zdolności kredytowej. Nawet nie będąc dłużnikiem (nie figurując w rejestrze dłużników), nie ma szans na otrzymanie wysokiego kredytu, nie posiadając konkretnego zabezpieczenia (np. ziemi, nieruchomości), nawet za poręczeniem.
 • Skomplikowane formalności i długotrwały proces rozpatrzenia wniosku kredytowego. Bank trzyma się ściśle określonych i niezwykle złożonych procedur, jakich trzeba dopełnić, aby uzyskać kapitał. Są one surowo przestrzegane i kontrolowane na każdym etapie. Czasem trzeba wielokrotnie uzupełniać wniosek kredytowy, często zaś kolejne wnioski są odrzucane. Poza tym, całkowity okres oczekiwania na przyznanie środków jest bardzo długi, nieraz do kilku miesięcy i roku, chociaż sama decyzja podejmowana jest najczęściej w terminie do 30 dni.
 • Zwiększenie kosztów kredytu pod wpływem czynników zewnętrznych. Na przykład wahania stóp procentowych, powodują najczęściej podrożenie kredytu, jeśli ma on oprocentowanie zmienne. Zmianie może ulec także wysokość opłat i prowizji z powodu dekoniunktury, inflacji, czy po prostu zmiany cennika banku.
 • Pogorszenie zdolności kredytowej spółki i pułapka zadłużeniowa. W większości wypadków uzyskanie jednego kredytu w zasadzie wyklucza wzięcie kolejnego. Jeśli przedsięwzięcie nie przynosi spodziewanych zysków, można wpaść w pułapkę zadłużeniową, co jest najprostszą drogą do bankructwa.

 

Przykłady:

Bank BPH oferuje kredyt dla małych firm (ich obroty nie mogą przekraczać 5 mln zł rocznie). Przyznawany jest do rachunku bieżącego na okres 12 miesięcy. Maksymalna kwota kredytu to 150 tys. zł. Nie ma żadnej prowizji za niewykorzystaną kwotę. Kredyt jest przyznawany bez zabezpieczeń materialnych, wyłącznie za oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Po zakończeniu okresu kredytowania w formie odnawialnej istnieje możliwość zmiany formy kredytowania na kredyt z harmonogramem spłaty do 2 lat, bez konieczności powtórnej wery-fikacji zdolności kredytowej. Limit można wielokrotnie odnawiać bez konieczności spłaty całego zadłużenia. Obsługa nie wymaga składania dyspozycji spłaty: każda wypłata zwiększa, a wpłata zmniejsza zadłużenie. Firma musi posiadać rachunek płatny na żądanie w Banku BPH przez co najmniej 6 miesięcy lub przedstawić wyciągi z rachunku w innym banku za okres co najmniej 6 miesięcy. Ponadto musi, osiągając regularne wpływy, prowadzić działal-ność gospodarczą przez okres minimum 24 miesięcy i posiadać zamknięte dwa pełne okresy rozliczeniowe. Inny przykład to Idea Bank: KREDYT NA START dla firm przez Internet aż do 350 tys. zł. Okres kredytowania wynosi nawet do 10 lat. Idea Bank przez pierwszy rok działalności przedsiębiorstwa pokrywa składki płacone do ZUS aż do kwoty 400 zł miesięcznie. O kredyt może starać się osoba fizyczna prowadząca działalność na terenie Polski, w tym wspólnicy w formie spółek cywilnych, przedstawiciele zawodów zaufania publicznego, nowi przedsiębior-cy, spółki prawa handlowego. Oprocentowanie do uzgodnienia – „dostosowane do możliwo-ści każdego przedsiębiorstwa”. Ustalane dopiero podczas indywidualnego spotkania.

 

Podsumowanie:

Chociaż kredyt bankowy ma bardzo wiele wad, poczynając od konieczności spłaty znacznie większej sumy, niż się otrzymało, poprzez brak jego powszechnej dostępności (od pewnej wysokości), skomplikowane procedury i trudne do spełnienia warunki, a kończąc na potencjalnych fatalnych konsekwencjach w postaci pułapki zadłużenia i bankructwa, jest być może dobrym i ważnym instrumentem pozyskiwania kapitału na przedsięwzięcia dla firm już działających lub rozpoczynających działalność, o ile jest ona w miarę pewna i ma zapewnioną niszę na rynku. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie dla wysoce innowacyjnych i ryzykownych start-upów. Zalety kredytu, przede wszystkim długoterminowe finansowanie i rzetelna ocena projektu przez bank, sprawiają zaś, że dobrze się sprawdza w wypadku realizacji projektów kapitałochłonnych przez firmy o ugruntowanej już pozycji.

 

Nasza opinia:

Polecamy warunkowo. Warto skorzystać z tego instrumentu jako pomocniczego, czyli dodatkowego, w uzupełnieniu do innych, chyba że przedsięwzięcie praktycznie na pewno gwarantuje zysk w przewidywalnym czasie i trzeba je szybko rozpocząć, a dostęp do pozostałych źródeł jest niemożliwy.

 

 

Crowdfunding:

 

Zalety:

 

 • Twórca projektu pozostaje jedynym właścicielem marki. Niezależnie od zebranej kwoty oraz tego, czy zbiórka zakończyła się powodzeniem, wszelkie prawa do przedsięwzięcia zachowuje jego twórca. Wyjątkiem od tej zasady może być jego deklaracja, że w zamian za wpłaty, częściowo zrzeka się praw do przedsięwzięcia na rzecz fundatorów, co w praktyce prawie się nie zdarza.
 • Bezpośredni i stały kontakt z kapitałodawcami. Ze względu na swój charakter, crowdfunding niejako wymaga utrzymywania ciągłych relacji z przekazującymi wpłaty, a tym samym umożliwia natychmiastową reakcję na rozmaite sugestie czy problemy, tym samym zwiększając zaangażowanie i szansę uzbierania większej kwoty.
 • Globalny charakter finansowania. Na crowdfundingowych platformach międzynarodowych wpłaty mogą pochodzić od osób (oraz instytucji) z całego świata, nie jest się więc ograniczonym do poszukiwania inwestorów w jednym (swoim macierzystym) kraju. Poszerza to znacznie możliwości zebrania odpowiedniego kapitału.
 • Stosunkowo niskie koszta, jeśli chodzi o rozpoczęcie zbiórki oraz rozliczenia z inwestorami. Nie potrzeba kapitału własnego, aby rozpocząć zbiórkę a nagrody oferowane wpłacającym są zazwyczaj niematerialne (np. dostęp do pierwszej wersji programu, nazwanie danej postaci w grze imieniem fundatora itp.).
 • Formalności ograniczone do minimum. Brak jakichkolwiek konieczności związanych z biurokracją czy formalizacją przedsięwzięcia. Zbiórkę można zacząć niemalże w każdej chwili.
 • Możliwość pozyskania dużej ilości kapitału. Nie ma limitu funduszy, jakie można zebrać ze zbiórki. Bywa, że projektodawcom udaje się zebrać ponad milion złotych i więcej.

 

Wady:

 

 • Brak pewności zebrania wystarczającej ilości kapitału. Ze względu na dużą konkurencję, większości projektom nie udaje się zebrać wystarczających funduszy, aby zostały zrealizowane.
 • Trudności w dokapitalizowaniu przedsięwzięcia. Jeśli koszty rzeczywiste realizacji projektu przekroczą te, które udało się zebrać, trudno zorganizować zbiórkę dodatkową na ten sam projekt. Trzeba wówczas posiłkować się kapitałem z innych źródeł.
 • Brak jednoznacznych przepisów dotyczących crowdfundingu. Chociaż ustawodawstwo większości krajów dopuszcza model finansowania społecznościowego, niekiedy pojawiają się problemy natury prawnej.

Przykłady:
Jednym z najgłośniejszych i najbardziej dochodowych przedsięwzięć crowdfundingowych była kampania The Pebble Technology na rzecz produkcji smartwatcha – inteligentnego zegarka posiadającego niektóre funkcje smartfonu. Już po 2 godzinach na Kickstarterze pomysłodawca Eric Micigovsky uzbierał docelowe 100,000 dolarów, aby ostatecznie zgromadzić ponad 10 mln wpłacanych przez prawie 68 tys. darczyńców. Innym rekordowym przedsięwzięciem z Kickstartera jest Form1 – pierwsza niskobudżetowa drukarka 3D przeznaczona dla masowego odbiorcy. Tak jak w przypadku smartwatcha, docelowa kwota wynosiła 100,000 dolarów, ale dzięki wsparciu ponad 2 tysięcy darczyńców udało się zebrać aż 3 mln dolarów.

Jak dotąd (2014 r.) rekord polskiego crowdfundingu ustanowili twórcy planszowej gry RPG „Pan Lodowego Ogrodu”, którzy zebrali 125 tys. zł na portalu Wspieram.to, a ponadto jeszcze 22 tys. dolarów na amerykańskim Kickstarterze. Polscy przedsiębiorcy wciąż najczęściej decydują się jednak na kampanie na zagranicznych portalach, dzięki którym mają szanse dotrzeć do znacznie szerszego grona odbiorców. Przykładem takiego polskiego sukcesu za granicą jest NeuroOn – projekt opaski do snu polifazowego stworzony przez grupę polskich studentów i absolwentów. Projekt zgromadził 438,573 dolarów na Kickstarterze potrzebnych na masową produkcję wynalazku.

 

Podsumowanie:

Brak konieczności posiadania kapitału własnego, jakichkolwiek formalności oraz powszechna dostępność sprawiają, że crowdfunding jest doskonałym źródłem finansowania projektów innowacyjnych. Tym bardziej, jeśli dodać do tego fakt globalnego zasięgu tej metody zbierania funduszy, co wpływa na możliwość zgromadzenia znacznego kapitału, a także podtrzymywania kontaktów z fundatorami - co z kolei pozytywnie wpływa na przedsięwzięcie, często dostarczając jego twórcy cennej informacji zwrotnej. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że crowdfunding nie będzie dobrym sposobem na sfinansowanie projektów nie innowacyjnych (standardowych, np. otwarcie sklepu z towarem powszechnie dostępnym). Największą wadą finansowania społecznościowego jest jego niska skuteczność, czyli niewielka szansa na zebranie wymaganej kwoty dla zdecydowanej większości, nawet atrakcyjnych projektów.

 

Nasza opinia:

Zdecydowanie polecamy, jako alternatywną metodę finansowania innowacyjnych i ryzykowanych projektów lub nawet jako główne źródło kapitału, w przypadku naprawdę masowych i atrakcyjnych przedsięwzięć.

 3. Sposoby ubiegania się o środki finansowe

 

Po zaprezentowaniu poszczególnych źródeł finansowania przedsięwzięcia, w tym ich zalet oraz wad, przystępujemy do wskazania, w jaki sposób należy aplikować, aby owo finansowanie otrzymać. Przedstawiamy zatem krok po kroku działania, które należy podjąć dla każdego z wyżej wymienionych źródeł. Naturalnie należy pamiętać, że opis ten z konieczności w niektórych wypadkach nie będzie do końca precyzyjny (np. w przypadku dotacji krajowych czy funduszy unijnych), z powodu zmieniających się okoliczności zewnętrznych (np. procedur aplikacyjnych). Niemniej jednak, dość dobrze ukazuje on to, co niezbędne dla pozyskania kapitału inwestycyjnego.

 

 

Środki unijne


1. Wsparcie w ramach Programu Kapitał Ludzki - w Działaniu 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz w Działaniu 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Pierwsza inicjatywa jest skierowana do każdego, kto chciałby założyć własną firmę. Druga jedynie do osób zwolnionych z pracy z winy zakładu lub przewidzianych do zwolnienia, szczególnie w ramach zwolnień grupowych.


a) Trzeba mieć gotowy pomysł na biznes.


b) Starania o fundusze zacząć należy od znalezienia organizatora - instytucji zajmującej się tego rodzaju wsparciem na terenie województwa (czyli zarówno szkolenia, jak i dofinansowania), w którym planujemy realizować nasze przedsięwzięcie. Pod poniższym linkiem, znajduje się lista Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Polsce: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/pi/strony/ogolne_informacje_mapa_wojewodztw.aspx.


Informacje na temat przyznawania funduszy oraz podmiotów udzielających dotacji/mikropożyczek w danym regionie można znaleźć na stronach internetowych właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy lub Urzędu Marszałkowskiego.

 

c) Należy zgłosić się do udziału w obowiązkowym szkoleniu z przedsiębiorczości, podstaw księgowości, prawa pracy, marketingu, postaw przedsiębiorczych, pisania biznesplanu itp. W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które nie prowadziły własnej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Rekrutacja na szkolenie składa się z 2 etapów. Pierwszy to przesłanie formularza zgłoszeniowego z danymi o sobie – swoim doświadczeniu zawodowym, umiejętnościach i wiedzy z obszaru przyszłego biznesu, o planowanej działalności i o rynku, na którym zamierzamy działać. Drugi to indywidualna rozmowa rekrutacyjna przypominająca rozmowę kwalifikacyjna o pracę. Przy rekrutacji preferencje otrzymują osoby bezrobotne, matki, osoby powyżej 45 i poniżej 25 roku życia, osoby z mniejszych miejscowości, osoby niepełnosprawne.

 

UWAGA: w ramach programu 8.1.2 o udział w szkoleniu mogą strać się jedynie te osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy straciły pracę z przyczyn zależnych od zakładu pracy, są przewidziane do zwolnienia (znajdują się w okresie wypowiedzenia z winy zakładu) lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn zależnych wyłącznie od zakładu pracy (objęte zwolnieniami grupowymi).
Z Programu Kapitał Ludzki w Działaniu 6.2 nie mogą korzystać emeryci. Wyjątkiem są osoby na wcześniejszej emeryturze – kobiety poniżej 60 lat i mężczyźni poniżej 65 lat. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/FAQ/sod/1_2/Strony/jestem_na_emeryturze_Czy_moge_ubiegac_sie_o_dofinansowanei_na_otwarcie_dzialanosci_gospodarczej.aspx.

 

Można jednak starać się również o dofinansowanie działalności gospodarczej w formie franczyzy w ramach tego programu:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/FAQ/sod/1_2/Strony/Chcialbym_rozpoczac_dzialanosc_franczyzowa_Czy_moge_otrzymac_dotacje_z_UE_na_rozpoczecie_takiej_dzialnosci.aspx.


Po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu bierzemy udział w obowiązkowym szkoleniu, które trwa około miesiąca. Warto zauważyć, że często chętnych jest więcej niż miejsc. Każdy projekt regionalny ma swoje specyficzne preferencje, np. pierwszeństwo mają rolnicy czy też osoby powyżej 45 lat. Jeśli nie zmieścimy się w tę odgórnie określoną kategorię, nasze podanie o udział w szkoleniu może zostać odrzucone.

 

d) Po ukończeniu szkolenia możemy złożyć wniosek o dofinansowanie – dotację lub pożyczkę – oraz biznesplan. Wówczas organizator podejmuje całkowicie arbitralną decyzję, czy nasz biznesplan jest „dobry”. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 40 tys. zł, a pożyczki 50 tys. zł.

Przed otrzymaniem dofinansowania trzeba podpisać weksel in blanco i przedstawić jakąś inną formę zabezpieczenia (np. poręczenie, zastaw, hipoteka).

Fundusze mogą zostać przeznaczone na cele inwestycyjne związane z uruchomieniem działalności oraz na cele obrotowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy.
Forma dofinansowania zależy od założeń projektu realizowanego przez organizatora. W jednym projekcie jest tylko jedna forma finansowania. Najczęściej dostępne są pożyczki, a dotacje są teraz rzadkością i kierowane są najczęściej do osób zwalnianych z zakładów pracy. Pożyczka jest jednak niskooprocentowana i przyznawana na dłuższy okres niż w przypadku kredytu bankowego. Można nawet bez konsekwencji zawiesić jej spłatę na 6-12 miesięcy.


2. Program Innowacyjna Gospodarka http://www.poig.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Rodzaje_projektow.aspx

Nie należy go mylić z wyżej wymienionymi programami. Jest to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany jest ze środków europejskich. Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Program Innowacyjna Gospodarka składa się z dziewięciu osi priorytetowych, które są podzielone na szczegółowe działania, w ramach których można ubiegać się o wsparcie. Każda oś priorytetowa koncentruje się na wsparciu pewnych typów projektów i realizuje tym samym wyznaczone cele szczegółowe Programu.

 

a) Najpierw trzeba odwiedzić stronę:
http://www.poig.gov.pl/naborwnioskow/strony/naborwnioskow.aspx#strona=1&zakladka=2 i sprawdzić, jakie są obecnie prowadzone konkursy i programy.

 

b) Następnie należy zapoznać się z formalnymi kryteriami projektu: http://www.poig.gov.pl/NaborWnioskow/Documents/Lista_zatwierdzone_kryteria_wyboru_proj_28022013.pdf

 

Cała procedura jest skrajnie zbiurokratyzowana – składa się z podziału na kryteria merytoryczne rozstrzygające I i II stopnia, a dodatkowo jeszcze z kilku osi priorytetowych, dlatego trudno się dziwić, że tak wiele wniosków jest odrzucanych. Wystarczy zajrzeć na stronę z listą najczęściej popełnianych błędów w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka:

 • Wniosek wypełniony niezgodnie z instrukcją wypełniania wniosku
 • Błędnie określony kod klasyfikacji PKD lub EKD

Uwaga! Zaprezentowaliśmy tu jedynie najpopularniejsze sposoby aplikowania o fundusze unijne, w ramach najbardziej znanych programów. Nasza prezentacja w żadnym razie nie wyczerpuje zagadnienia, a jedynie je zarysowuje i pokazuje, z czym trzeba się liczyć, decydując się na występowanie o środki unijne. Więcej informacji na temat funduszy euro-pejskich oraz sposobów ich wykorzystania można znaleźć tutaj:
http://www.poig.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/o_poig.aspx

 

 

Dotacje krajowe

 

Dofinansowanie z Urzędu Pracy (UP) na założenie własnej działalności gospodarczej to około 20 tys. zł. Osoba starająca się o tego typu dotację musi mieć status zarejestrowanego bezrobotnego w Polsce i przez ostatni rok nie mogła prowadzić działalności gospodarczej. Sporządzenie biznesplanu nie jest konieczne, wystarczy wypełnić odpowiedni formularz.

Pomoc nie jest więc przeznaczona dla początkujących przedsiębiorców, którzy już prowadzą działalność gospodarczą.

 

a) Najpierw trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy, aby uzyskać status bezrobotnego.

 

b) Później należy wypełnić i złożyć odpowiednie dokumenty. Można to zrobić osobiście w UP lub ściągnąć dokumenty z oficjalnej strony internetowej UP i wypełnić je samemu:

 

http://www.up.warszawa.pl/index.php/pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowe-formy-wsparcia-dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej

 

Są to, m.in. wniosek, biznesplan, umowa dotycząca miejsca wykonywania działalności (np. umowa użyczenia lokalu), deklaracje poręczycieli. Warto zwrócić uwagę, że wymagania mogą różnić się w zależności od regionów. Pracownicy urzędu pracy jako osoby oceniające wniosek nie mogą uczestniczyć w jego wypełnianiu. Generalnie, UP nie zajmuje się udzielaniem pomocy z zakresu know-how, a co najwyżej może nas skierować do odpowiednich instytucji, które byłyby w stanie nam pomóc.

 

Każdy urząd posiada własny wzór wniosku, jednak każdy wniosek zawiera następujące informacje:

 • kwotę wnioskowanych środków;
 • rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny;
 • symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania;
 • specyfikację i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, przeznaczanych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej;
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków.

 

c) W kolejnym kroku należy złożyć dokumenty w Powiatowym UP.

 

d) Decyzję o tym, czy wniosek zostanie pozytywnie oceniony podejmuje w imieniu starosty naczelnik Powiatowego UP (przeważnie to UP posiadają pełnomocnictwo do podejmowania takiej decyzji). Ma on na to 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.

 

e) W przypadku pozytywnej odpowiedzi, UP zawiera umowę z bezrobotnym zobowiązującą go do wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków, udokumentowania i rozliczenia dotacji w terminie określonym w umowie, w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, zaprzestania działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy lub w przypadku naruszenia innych warunków umowy - zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Nie można również zakładać spółki - beneficjenci zobowiązani są bowiem do prowadzenia przez 12 miesięcy jednoosobowej działalności gospodarczej.

 

Uwaga nr 1. Nie można jednocześnie pobierać funduszy na tę samą działalność gospodarczą z Unii Europejskiej oraz z urzędu pracy. Więcej informacji dostępnych jest na:
http://zielonalinia.gov.pl/Dotacje-z-urzedu-pracy-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-37906#podstawowe

 

Uwaga nr 2. W związku z nowymi przepisami, bezrobotni kwalifikowani są do jednego z trzech profili: w pierwszym znajdują się osoby dobrze radzące sobie na rynku pracy - dotacje otrzymają jedynie w uzasadnionych wypadkach, w drugim osoby mające pewne problem z normalnym powrotem na rynek pracy - w tej grupie znajdzie się większość bezrobotnych i dla nich właśnie przeznaczono największą liczbę dotacji, w trzecim zaś osoby bez rzeczywistych możliwości powrotu na rynek pracy.

 

Uwaga nr 3. Podobnie jak w przypadku funduszy unijnych, istnieje znacznie więcej form krajowego wsparcia biznesu niż tylko dotacje z urzędu pracy dla osób bezrobotnych. Zajmują się tym poszczególne ministerstwa, głównie Ministerstwo Gospodarki (zwłaszcza w przypadku eksporterów) oraz Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dotyczą one zarówno osób otwierających swój pierwszy biznes (a więc i start-upów), jak i już istniejących przedsiębiorstw. Nie sposób opisać tu wszystkich, szczególnie, że często one się zmieniają (starsze zostają zastąpione nowszymi, pojawiają się inne przepisy wykonawcze itp.). Najlepiej zapoznać się dokładnie ze stronami:
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/ oraz http://www.parp.gov.pl

 

 

Fundusze venture capital


a) Przygotowanie memorandum informacyjnego na temat projektu. Memorandum informacyjne to w zasadzie biznesplan w miniaturze. Jak sama nazwa wskazuje, ma ono głównie charakter informacyjny, dlatego zwykle jego objętość nie przekracza 2-3 stron - odbiorca nie powinien poświęcić na zapoznanie się z nim więcej niż 10-15 minut. Memorandum powinno zatem zawierać maksymalnie streszczony opis naszego projektu, jego celów ekonomicznych (nie szczegółów technicznych), przewagi nad konkurencją, określenie rozmiarów rynku, opis kwalifikacji członków zespołu, szacunkowa wartość zwrotu po zakończeniu inwestycji.

 

b) Kontakt z wybranym funduszem – informator wraz z listą funduszy venture capital działających w Polsce można znaleźć tutaj:

https://www.parp.gov.pl/files/74/81/100/venture.pdf

 

c) Etap początkowy poszukiwania inwestora w ramach venture capital jest bardzo zbliżony do procedury poszukiwania anioła biznesu.

 • Najpierw warto przeanalizować działalność potencjalnych inwestorów: czy branże, w których działają pokrywają się z obszarem działalności naszego przedsięwzięcia?
 • Ważna jest odpowiedź na pytanie, jakie są kompetencje kadry kierowniczej naszego projektu. Czy jesteśmy sami w stanie pokierować złożonym projektem?
 • Należy ustalić na ile nasz projekt jest unikalny w stosunku do projektów konkurencji?
 • Istotne jest także, jak wyglądają prognozowane zyski i przychody przedsięwzięcia? Venture capital wymaga tu bardzo konkretnych analiz finansowych.

d) Kontaktując się z wybranym funduszem, należy przesłać biznesplan zawierający informacje o strategii firmy, planach rozwoju, doświadczeniu założycieli oraz oferowanych produktach lub usługach w kontekście otoczenia konkurencyjnego oraz prognoza zysków i przychodów, nie zapominając dołączyć streszczenia zawierającego krótki, lecz atrakcyjny opis przedsięwzięcia. Można to zrobić przesyłając potencjalnie zainteresowanemu inwestorowi najpierw krótki, parozdaniowy opis projektu, a gdy wyrazi głębsze zainteresowanie, cały biznesplan.

 

e) Jeśli nasz biznesplan dostatecznie zainteresuje inwestorów, to jest prawdopodobne, że będą chcieli przeprowadzić due dilligence – analizę finansową spółki. Polega ona głównie na dokładnym zbadaniu takich elementów działalności spółki, jak jej status prawny, sytuacja finansowa i posiadane patenty oraz ocenie konkurencji i stopnia innowacyjności przedsięwzięcia. Naturalnie, jeśli spółki jeszcze nie posiadamy lub jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, a nasz projekt nie jest sformalizowany, wówczas ten etap nie występuje.

 

f) Po pozytywnym wyniku due dilligence (gdy zaś brak tego etapu, po pozytywnej weryfikacji biznesplanu i zasięgnięciu dodatkowym informacji na temat naszego projektu), przechodzimy do negocjacji warunków transakcji. Będą one dotyczyć wartości transakcji, liczby udziałów, które przejmie fundusz oraz wzajemnych obowiązków obu stron. Negocjacje mogą również podlegać kwestie personalne, np. inwestor może domagać się zmian w zarządzie (w przypadku spółki). Reprezentanci inwestora zwykle wejdą nie tylko do zarządu naszej spółki, ale również będą obecni w działach finansów, zarządzania i marketingu.

 

g) Owocne negocjacje kończą się podpisaniem umowy. Firma otrzymuje ustaloną kwotę dofinansowania i rozpoczyna się wdrażanie planu rozwoju przedsięwzięcia.

h) Wyjście z inwestycji następuje zwykle w ciągu 3-5 lat. Zazwyczaj fundusz sprzedaje swoje udziały innemu funduszowi, inwestorowi branżowemu lub też zarządowi spółki (w ramach tzw. wykupu menedżerskiego). W grę wchodzi również debiut firmy na giełdzie.

 

 

Prywatni inwestorzy - anioły biznesu


a) Przede wszystkim, należy znaleźć anioła biznesu. Można tego dokonać na kilka sposobów:

 • Spróbować go zidentyfikować poprzez portal społecznościowy, np. LinkedIn, Golden Line lub nawet Facebook. Warto również od razu opisać w kilku krótkich, ale konkretnych zdaniach nasze przedsięwzięcie. Na tym etapie lepiej unikać kompletnych załączników – istnieje mała szansa, że komuś będzie się chciało z nimi zapoznawać.
 • Warto popytać wśród znajomych i rodziny. Brzmi to być może paradoksalnie, ale wiele osób "zna kogoś, kto zna" potencjalnych inwestorów. Zrobienie takiego wywiadu na pewno nie zaszkodzi. Pamiętajmy więc o tej nieformalnej, często ignorowanej a niekiedy skutecznej metodzie.
 • Kontakt z polską (Polban, Lewiatan, SilBan) lub zagraniczną siecią aniołów biznesu (EBAN). Odpowiednie formularze można znaleźć na ich stronach internetowych.

b) Gdy już znajdziemy potencjalnie zainteresowanego anioła biznesu (bądź jego przedstawicieli, np. w grupie aniołów biznesu), wówczas przychodzi czas na przygotowanie prezentacji projektu. Musimy zrobić analizę jego opłacalności. Trzeba się zastanowić wówczas nad następującymi kwestiami:

 

 • Czy mamy wystarczające kompetencje, aby realizować projekt w konkretnej branży, czy potrzebujemy merytorycznych współpracowników?
 • Czy nasz projekt ma przewagę nad działającą konkurencją i czy ma szansę utrzymać ją na dłuższą metę?
 • Czy mamy już jakiś prototyp produktu/usługi, który można zaprezentować aniołowi?
 • Czy przeprowadziliśmy badanie rynku, polegające na sprawdzeniu, skali zapotrzebowania na nasz produkt/usługę wśród docelowych odbiorców (czy znajdzie on swoją niszę)?
 • Czy pomysł jest już na tyle ukształtowany, że można napisać dla niego konkretny biznesplan?

Warto przedyskutować nasz pomysł z osobami jednocześnie doświadczonymi i niezaangażowanymi emocjonalnie w projekt, aby uzyskać szerszą perspektywę.

 

c) Po dokonaniu analizy, czas na napisanie biznesplanu. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem:
http://alt.pl/artykuly/biznesplan-dla-kompletnie-zielonych

Pamiętajmy, iż realne szanse na to, że anioł biznesu zainteresuje się naszym projektem bez biznesplanu, ufając jedynie entuzjastycznym opowieściom oraz materiałom promocyjnym, są niewielkie. Taki dokument to obecnie konieczność. Pamiętajmy, aby zawrzeć w nim model finansowy i realne prognozy rozwoju naszego biznesu. Oczywiście nie musi to być plan zawierający dokładne matematyczne prognozy sprzedaży, ponieważ jest to zwykle niewykonalne w przypadku innowacyjnych projektów na bardzo wczesnej fazie. Powinien skupiać się natomiast na konkretnym i całościowym opisie przedsięwzięcia. Taki opisowy biznesplan powinien mieć nie mniej niż 6-7 stron (zwykle ma ich około 10 lub więcej).

 

d) Po sporządzeniu biznesplanu, można złożyć aplikację do odpowiedniej sieci aniołów biznesu lub przekazać ją potencjalnemu indywidualnemu inwestorowi. Zazwyczaj można to zrobić on-line.

 

e) Na następnym etapie projekt jest weryfikowany przez anioła lub przez jego profesjonalnych konsultantów z sieci aniołów biznesu. Jeśli pomyślnie przejdziemy przez wstępną selekcję i nasz projekt zyska zainteresowanie, dostaniemy zaproszenie na spotkanie z konsultantami (w przypadku sieci aniołów) lub z samym inwestorem (w przypadku, gdy zwracamy się do indywidualnego przedsiębiorcy), podczas którego będziemy musieli przedstawić swój projekt w formie prezentacji oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące aspektów realizacji projektu i jego funkcjonowania na rynku. Naturalnie, do prezentacji trzeba się solidnie przygotować i przeprowadzić ją profes-jonalnie zarówno w treści, jak i w formie.

 

f) Jeśli spotkanie z aniołem przebiegnie pomyślnie, przechodzimy bezpośrednio do negocjowania umowy z inwestorem. Na stronie Lewiatan Business Angels można obejrzeć wzory przykładowych umów inwestycyjnych:
http://www.lba.pl/dla-pomyslodawcow/dokumenty-do-pobrania
Wyjście anioła z inwestycji następuje zwykle po 3-6 latach, chociaż często są to kwestie bardzo indywidualne.

 

 

NewConnect

 

a) Nasza firma musi być spółką akcyjną bądź komandytowo-akcyjną o nieograniczonej zby-walności akcji, nieznajdującą się w fazie upadłości ani w trakcie postępowania likwidacyjnego.

 

b) Do wyboru są dwa rodzaje debiutu: oferta prywatna lub publiczna. Pierwsza wymaga przedłożenia dokumentu informacyjnego o spółce (zawierającego m.in. dane emitenta, czynniki ryzyka, sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata działalności, osoby odpowie-dzialne za przedłożone informacje), podczas gdy warunkiem drugiej opcji jest kosztowny prospekt emisyjny oraz memorandum informacyjne. W przypadku oferty publicznej wszystkie dokumenty muszą zostać zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

c) Debiut na NewConnect wymaga kontaktu z autoryzowanym doradcą NewConnect, który będzie towarzyszył firmie przez pierwszy rok jej działalności, dbając, aby wywiązała się z obowiązków informacyjnych. Rola autoryzowanego doradcy przypomina nieco anioła biznesu. Nie wystarczy wybrać go z listy około 90 doradców NewConnect, trzeba go również przekonać, że w naszą firmę warto inwestować. Zadaniem doradcy jest udzielenie debiutantowi pomocy w zakresie know-how oraz promocji inwestycyjnej. Tę z kolei, spółki debiutujące na NewConnect zlecają czasem agencji PR, jednak w przypadku młodej firmy może to być zdecydowanie nieopłacalne. Pełną listę autoryzowanych doradców można znaleźć na stronie www.newconnect.pl. Zwykle są to biura maklerskie, kancelarie prawnicze, banki, firmy audytorskie i doradztwa finansowego. Forbes.pl corocznie publikuje ranking najlepszych doradców: http://www.forbes.pl/ranking-autoryzowanych-doradcow-na-newconnect-2013,artykuly,166743,1,1.html

 

d) Debiut na NewConnect nie dojdzie do skutku bez odpowiedniej dokumentacji. Decydując się na ofertę prywatną, wraz z autoryzowanym doradcą powinieneś przygotować dokument informacyjny, zatwierdzony własnoręcznym podpisem. W przypadku oferty publicznej nieprzekraczającej 2,5 mln euro musisz przedłożyć Komisji Nadzoru Finansowego NewConnect memorandum informacyjne, a jeśli Twoja oferta opiewa na wyższą kwotę, przygotowujesz prospekt emisyjny na podobnych zasadach jak na GPW. Ponadto, przez pierwsze dwa lata działalności spółki na NewConnect czeka Cię współpraca z animatorem rynku lub z market makerem. Z pierwszym z nich będziesz współpracował, jeżeli wybierzesz system notowań kierowany zleceniami (bieżąca cena jest wyznaczana na podstawie aktualnego popytu i podaży, animator rynku może wspomagać płynność swymi zleceniami), natomiast z drugim w przypadku, gdy zdecydujesz się na system notowań kierowany cenami (cenę i zlecenia wystawia market maker, inwestorzy dokonują zakupu lub sprzedaży, o ile odpowiada im cena).

 

e) Dokumentacja w ramach NewConnect to nie koniec formalności. Poza tym, trzeba również złożyć odpowiednie wnioski. Do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych składasz wniosek o dematerializację akcji, a później o ich rejestrację. Z kolei do GPW musisz złożyć wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect.

 

f) Po debiucie spółki na NewConnect musisz przede wszystkim pilnować wypełniania obowiązków informacyjnych. Oznacza to regularne składanie raportów o najważniejszych bieżących sprawach (tzn. takich, których wartość wynosi co najmniej 20% wartości kapitału własnego lub przychodów), spełnianie obietnic złożonych inwestorom, terminowym składaniu sprawozdań finansowych oraz przestrzeganiu Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. Z tym ostatnim zapoznać można się tutaj:
http://newconnect.pl/?page=dobre_praktyki

 

 

Kredyt Bankowy


a) Najpierw należy zapoznać się z ofertami banków aktualnie dostępnymi na rynku. W Internecie istnieje wiele serwisów, które tworzą zestawienia ofert kredytowych, ale warto także odwiedzić strony poszczególnych banków oraz instytucji finansowych, pośredniczących w takich usługach. Trzeba wziąć pod uwagę, że często bezpośredni kontakt z doradcą kredytowym w danym banku umożliwi wynegocjowanie kredytu na lepszych warunkach, niż wynikałoby to ze standardowej oferty banku. Co więcej, nie ma formalnych przeszkód, aby negocjować kredyt w kilku bankach jednocześnie.

 

b) Po wybraniu kilku ofert aplikujący o kredyt powinien uważnie przeczytać, jakie są wymagania, aby uzyskać pieniądze od banku w ramach danej oferty. W zależności bowiem od wysokości kredytu, konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków. Przy małych kredytach (do kilkudziesięciu tysięcy złotych), nie potrzebne są na ogół dodatkowe formalności. Wystarczy jakieś zabezpieczenie, ewentualnie poręczenie innych osób. Przy kredytach większych, szczególnie na rozwój firmy oraz inwestycyjnych, wymagana jest pozytywna historia kredytowa spółki, brak długów oraz inne formy zabezpieczeń. Dlatego też warto sporządzić sobie listę wymagań banku.

 

c) Banki żądają niekiedy przedłożenia biznesplanu naszego przedsięwzięcia, szczególnie jeśli dany kredyt jest dość wysoki a skierowany do początkującego lub mało doświadczonego przedsiębiorcy. Taki dokument jest starannie analizowany i weryfikowany, a bank może zażądać wprowadzenia w nim zmian oraz wezwać przyszłego kredytobiorcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień. W związku z tym wskazane bywa nie tylko przygotowanie biznesplanu, ale i krótkiej prezentacji oraz rzetelnych odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące projektu.

 

d) Posiadając już niezbędne dokumenty, można zwrócić się do banku i formalnie złożyć aplikację o przyznanie kredytu. (Czyli najpierw zbieramy i analizujemy oferty, następnie przygotowujemy wymagane dokumenty i wtedy dopiero aplikujemy. Taki sposób postępowania, jest o wiele bardziej efektywny niż pośpiech przy przygotowywaniu niezbędnych dokumentów już w trakcie procedury aplikacyjnej.)

 

e) Bank ustosunkuje się do naszego wniosku o kredyt w określonym czasie (zazwyczaj jest to do 30 dni). Procedury weryfikacyjne i decyzyjne są dość podobne we wszystkich bankach. Możemy zostać poproszeni o uzupełnienie jakichś dokumentów lub złożenie dodatkowych, a nawet o osobiste stawienie się i rozmowę z przedstawicielem banku.

 

f) Bank podejmuje decyzję i jeśli jest ona pozytywna, pieniądze z kredytu w ciągu określonego czasu (zwykle do 14 dni) trafiają na nasze konto. W trakcie procedury aplikacyjnej, bank może zażądać, abyśmy założyli w nim konto, na które trafią środki z kredytu, o ile w tym banku takiego konta nie posiadamy. Nie zawsze jest to jednak konieczne.

 

Crowdfunding


a) Na samym początku należy przemyśleć i stworzyć strategię promocyjną przedsięwzięcia. Chodzi przede wszystkim o metodę, przy pomocy której będziemy promować nasz projekt. Można to robić na wiele różnych sposobów, jednak wizja powinna być spójna. Jeśli więc, na przykład nastawiamy się na promocję głównie przy pomocy serii krótkich filmów, trzeba się tego trzymać. Podobnie zresztą, jeśli chcemy, aby dominującym elementem promocji był opis, obraz czy muzyka.

 

b) Po opracowaniu koncepcji promocyjnej, trzeba przygotować wszelkie materiały, które będziemy wykorzystywać. Nagrać dobre filmy czy dźwięk, stworzyć grafikę (np. plakaty), napisać teksty itp. Poza tym, co jest jednym z głównych elementów społecznościowego finansowania projektu, konieczne jest przygotowanie nagród dla potencjalnych darczyńców. Mogą mieć one charakter zarówno materialny, jak i wirtualny.

 

c) Gdy mamy już scenariusz promocyjny oraz materiały, następnym etapem jest wybór portalu crowdfundingowego. Trzeba się zastanowić, który ma najbardziej odpowiedni profil dla naszego przedsięwzięcia (np. specjalistyczny dla danej branży) oraz oferuje najlepsze warunki finansowe (należy zapoznać się z tabelą opłat i prowizji oraz zasad wypłacania zebranych środków). Warto poświęcić wyborowi właściwej platformy crowdfundingowej przynajmniej tydzień i dokładnie poznać wszystkie możliwości, jakie oferuje.

 

d) Kolejnym krokiem jest rejestracja na wybranym portalu crowdfundingowym, w tym założenie profilu i zamieszczenie naszych materiałów. Trzeba to zrobić możliwie profesjonalnie, aby opis projektu był przyjazny pod względem formy i treści dla potencjalnego darczyńcy.

 

e) Ostatnim krokiem będzie promowanie kampanii crowdfundingowej w Internecie, a także poza platformą, na jakiej zbieramy fundusze na nasz projekt. Kluczem są tu portale społecznościowe oraz serwisy typu YouTube, specjalistyczne blogi i fora dyskusyjne oraz telewizja i radio internetowe.

4. Inne przydatne informacje

Oto kilka podstawowych faktów, które zdecydowanie warto wziąć pod uwagę przy ubieganiu się o dofinansowanie przedsięwzięcia. Większość z nich sprawia wrażenie pozornie oczywistych, jednak zaskakująco wielu początkujących przedsiębiorców o nich nie wie lub nie wyciąga wniosków z nich wynikających. Wszystkie one sprowadzają się właściwie do trzech podstawowych zasad: informacja (dowiedz się jak najwięcej, zbierz dane, sprawdź wiadomości) - projekt (stwórz prototyp, zadbaj o konkrety, opracuj i przygotuj wszystko profesjonalnie, na możliwie najwyższym poziomie) - alternatywa (zapewnij sobie możliwość wyboru, nigdy nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę). Naturalnie zasady te są uniwersalne i mają zastosowanie do biznesu w ogóle.

 

a) Informacja

 

Umiejętność zdobywania a następnie selekcji i wykorzystania wartościowych informacji jest bezcenna. Jedną z ważniejszych przyczyn, dla których wiele dobrze zapowiadających się projektów nie odnosi sukcesu, jest właśnie brak tej umiejętności u ich twórców. Wszystko to wydaje się być może zbyt ogólne, jednak w praktyce zdolność do właściwego gromadzenia i przetwarzania informacji przybiera konkretne i wyraziste formy. Na przykład, wyszukanie najlepszej oferty kredytowej, najbardziej odpowiedniego portalu crowdfundingowego, właściwego anioła biznesu czy funduszu venture capitals, to wszystko jest przejawem owego operowania informacją. Często nie jesteśmy w stanie, z różnych powodów (np. braku kompetencji, dużej liczby innych spraw) samemu poradzić sobie z uzyskaniem i wykorzystaniem informacji. Wówczas warto zlecić to stronie trzeciej, np. przeprowadzenie badań rynku, czy wyboru najlepszej oferty lokalowej. Oczywiście trzeba będzie za to zapłacić, ale nierzadko opłaca się ponieść ten wydatek i powierzyć to komuś, kto wykona usługę szybciej i lepiej, niż sami byśmy to zrobili. Przed zrealizowaniem każdego projektu, czy to będzie start-up czy rozwinięcie już działającej firmy, przede wszystkim jednak, gdy zamierzamy zdobyć kapitał na takie przedsięwzięcie, pozyskanie rzetelnej informacji jest koniecznością. To samo dotyczy zresztą jej wykorzystania. Jeśli sami mamy z tym problem, można poprosić osoby niezaangażowane bezpośrednio w projekt a nawet zatrudnić ekspertów, którzy prawidłowo zinterpretują dane. Nie należy się bać zlecania wielu ważnych spraw podmiotom zewnętrznym.

 

b) Projekt

 

W biznesie liczą się konkrety, zwłaszcza gdy planujemy efektywnie starać się o pozyskanie kapitału. Żadne deklaracje czy opisy nie zastąpią, np. działającego prototypu urządzenia, wstępnej wersji gry czy programu, działającego już portalu internetowego (nawet w ubogiej wersji), szkicu książki lub utworu muzycznego, scenariusza filmu itp. To jest właśnie ów pierwszy konkret. Drugim będzie biznesplan. Nie musi być sformalizowany, czy zawierać informacji, jakich nie możemy wiedzieć, ale powinien być dostatecznie jasny, obszerny i rzetelny, aby czytający zrozumiał, na czym polega istota przedsięwzięcia, jakie są nasze plany i przekonał się o naszej uczciwości oraz o tym, że jesteśmy najlepszymi osobami do realizacji tego projektu. Zamiast słowa "biznesplan", które odstrasza wielu początkujących przedsiębiorców, można użyć terminu "szczegółowy opis i plany rozwoju projektu", co w praktyce jest często tym samym. A zatem dobra znajomość własnego projektu i jego licznych aspektów (w tym chociażby konkurencji), jego możliwości oraz słabości są niezbędne do przygotowania profesjonalnego biznesplanu. Po trzecie wreszcie, konkretem jest bez wątpienia plan działania, czyli wiedza, w jaki sposób chcemy osiągnąć sukces. Elementem tego planu będzie, na przykład pomysł na zdobycie inwestycji. Krótko mówiąc, posiadając prototyp oraz biznesplan potrzebujemy jeszcze planu sukcesu ("sukcesplanu" - jak to nazywają niektórzy), czyli skonkretyzowanej koncepcji działania, jakie należy podjąć i w jaki sposób to zrobić, aby szansa na odniesienie tego sukcesu była realna. Warto jest przygotować sobie i opracować dokument, w którym taki plan działania zawrzemy. Na koniec trzeba dodać, że podobnie jak w przypadku informacji, niezbędne może się okazać zlecenie pewnych elementów fachowcom. Np. mając pomysł na portal internetowy o konkretnej tematyce, a nie będąc samemu programistą, trzeba zapłacić komuś, kto według naszego projektu ten portal przygotuje, chociażby w wersji beta. Nikt w końcu nie zna się na wszystkim.

 

c) Alternatywa

 

Zapewnienie sobie możliwości wyboru jest nieodzowne przy próbie pozyskania kapitału. Koniecznością jest staranie się o niego na kilka sposobów jednocześnie. Jeśli zasadniczym pomysłem jest znalezienie inwestora przez sieć aniołów biznesu, wówczas warto zgłosić się do kilku takich sieci, w tym zagranicznych (o ile oferują takie możliwości podmiotom z innego kraju). To samo dotyczy funduszy venture capital czy kredytów bankowych (warto próbować w kilku bankach jednocześnie). Zasada alternatywy nie dotyczy jednak wyłącznie aplikowania o środki. Tworząc prototyp urządzenia, biznesplan lub zdobywając informacje, warto sięgać do różnych źródeł a także konfrontować opinie różnych ekspertów. Niekiedy nawet warto zlecić wykonanie tej samej usługi dwóm różnym specjalistom, jeśli sprawa jest naprawdę ważna. Na pewno trzeba porównywać oferty i posiadać zawsze plan B. Stawianie wszystkiego na jedną kartę bywa ekscytujące w pokerze i ruletce, ale w biznesie na ogół źle się kończy.


* * *

Mamy nadzieję, że dzięki naszemu poradnikowi, w którym staraliśmy się zebrać najważniejsze informacje oraz rady praktyczne, pierwsze kroki w kierunku zdobycia kapitału na rozwój przedsięwzięcia biznesowego będą znacznie łatwiejsze, niż się to powszechnie uważa. Na pewno nie zdołaliśmy zawrzeć tu wszystkich wiadomości, które mogą okazać się niezbędne oraz przewidzieć wielu sytuacji, na które natknąć się może potencjalny kapitałobiorca. Pomimo to jesteśmy przekonani, że niniejszy poradnik jest nie tylko dobrym wstępem do procesu pozyskiwania środków na rozwój, ale także efektywnym przewodnikiem czy rodzajem mapy drogowej po tym złożonym temacie. W imieniu zespołu redakcyjnego, życzymy wszystkim naszym czytelnikom osiągnięcia sukcesu.


Po więcej informacji zapraszamy na nasz portal.


Redakcja Alt.pl