4P

zob. marketing mix.

Ad Exchange

platforma umożliwiająca reklamodawcom i wydawcom sprzedaż i zakup powierzchni reklamowej poprzez uczestnictwo w licytacji. 

Ad Network

zob. Sieć reklamowa.

Agencja ratingowa

(ang. credit rating agency) – wyspecjalizowana spółka zajmująca się oceną wiarygodności kredytowej instytucji pożyczających pieniądze (banków, organizacji, firm, funduszy, rządów) i instrumentów dłużnych. Dzięki temu rynki kapitałowe i instytucje finansowe są w stanie podjąć miarodajne decyzje kredytowe i ustalić ich odpowiednie oprocentowanie.

Agent transferowy

(ang. transfer agent) – podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu, głównie w zakresie księgowości.

Agio

- nadwyżka ceny rynkowej danego papieru wartościowego ponad jego wartość nominalną.

Akcje

(ang. equities, holding, shares) – papiery wartościowe potwierdzające prawa majątkowe i niemajątkowe akcjonariusza do jego udziałów.

Akcje defensywne

(ang. defensive assets) – akcje spółek najmniej podatnych na wahania wywołane przez cykle gospodarcze, tzn. takich, na których produkty i usługi niemal zawsze jest popyt np. z branży energetycznej, spożywczej czy usług komunalnych.

Akcjonariusz

(ang. shareholder) – podmiot będący współwłaścicielem spółki z tytułu posiadania jej akcji. Jego prawa i obowiązki określa Statut Spółki.

Akcyza

(ang. excise tax) – rodzaj podatku pośredniego nakładanego na niektóre towary (np. alkohol, tytoń) w celu ograniczenia ich konsumpcji.