Aktywa

(ang. assets) – zasoby majątkowe o wiarygodnej wartości, które znajdują się pod kontrolą spółki, a w przyszłości przyniosą jej korzyści ekonomiczne. 

Aktywa netto

aktywa firmy zredukowane o jej zobowiązania, odpowiadające jej całkowitemu własnemu kapitałowi.

Aktywa w 10 największych pakietach

(ang. assets in top 10 holdings) – określenie stosowane wobec procenta funduszów portfela zainwestowanych w jego 10 największych pakietach.

Akumulacja

(ang. acculmulation) – reinwestowanie dywidend przez fundusz, które de facto oznacza niewypłacanie ich inwestorom.

Akwizycja

(ang. canvassing) – pozyskiwanie klientów poprzez zbieranie zamówień i zawieranie umów. Opiera się na bezpośrednim kontakcie z potencjalnym konsumentem.

Alfa

(ang. Alpha) – kwota, o którą fundusz wyprzedził benchmark, uwzględniająca ryzyko rynkowe (wyznaczane przez wskaźnik beta).

Alokacja aktywów

(ang. asset allocation) – podział inwestycji pomiędzy różne kategorie aktywów finansowych (akcje, obligacje, środki pieniężne) i rzeczowych (towary, nieruchomości, metale szlachetne, przedmioty kolekcjonerskie) w celu zminimalizowania ryzyka inwestycji.

Amortyzacja

(ang. amortization, depreciation) – proces utraty wartości użytkowanego majątku trwałego w toku eksploatacji i przenoszenia jej na wytworzone przez niego produkty.

Analiza fundamentalna spółki

(ang. fundamental analyse) – ocena wartości akcji spółki w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, analizę branżową i okresowe raporty finansowe. Ma na celu określenie, a jakie akcje najbardziej opłaca się zainwestować.

Analiza SWOT

(ang. SWOT analysis) – analiza spółki polegająca na określeniu jej słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń na rynku.