Ad Exchange

platforma umożliwiająca reklamodawcom i wydawcom sprzedaż i zakup powierzchni reklamowej poprzez uczestnictwo w licytacji. 

Ad Network

zob. Sieć reklamowa.

Agencja ratingowa

(ang. credit rating agency) – wyspecjalizowana spółka zajmująca się oceną wiarygodności kredytowej instytucji pożyczających pieniądze (banków, organizacji, firm, funduszy, rządów) i instrumentów dłużnych. Dzięki temu rynki kapitałowe i instytucje finansowe są w stanie podjąć miarodajne decyzje kredytowe i ustalić ich odpowiednie oprocentowanie.

Agent transferowy

(ang. transfer agent) – podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu, głównie w zakresie księgowości.

Agio

- nadwyżka ceny rynkowej danego papieru wartościowego ponad jego wartość nominalną.

Akcje

(ang. equities, holding, shares) – papiery wartościowe potwierdzające prawa majątkowe i niemajątkowe akcjonariusza do jego udziałów.

Akcje defensywne

(ang. defensive assets) – akcje spółek najmniej podatnych na wahania wywołane przez cykle gospodarcze, tzn. takich, na których produkty i usługi niemal zawsze jest popyt np. z branży energetycznej, spożywczej czy usług komunalnych.

Akcjonariusz

(ang. shareholder) – podmiot będący współwłaścicielem spółki z tytułu posiadania jej akcji. Jego prawa i obowiązki określa Statut Spółki.

Akcyza

(ang. excise tax) – rodzaj podatku pośredniego nakładanego na niektóre towary (np. alkohol, tytoń) w celu ograniczenia ich konsumpcji.

Aktywa

(ang. assets) – zasoby majątkowe o wiarygodnej wartości, które znajdują się pod kontrolą spółki, a w przyszłości przyniosą jej korzyści ekonomiczne. 

Aktywa netto

aktywa firmy zredukowane o jej zobowiązania, odpowiadające jej całkowitemu własnemu kapitałowi.

Aktywa w 10 największych pakietach

(ang. assets in top 10 holdings) – określenie stosowane wobec procenta funduszów portfela zainwestowanych w jego 10 największych pakietach.

Akumulacja

(ang. acculmulation) – reinwestowanie dywidend przez fundusz, które de facto oznacza niewypłacanie ich inwestorom.

Akwizycja

(ang. canvassing) – pozyskiwanie klientów poprzez zbieranie zamówień i zawieranie umów. Opiera się na bezpośrednim kontakcie z potencjalnym konsumentem.

Alfa

(ang. Alpha) – kwota, o którą fundusz wyprzedził benchmark, uwzględniająca ryzyko rynkowe (wyznaczane przez wskaźnik beta).

Alokacja aktywów

(ang. asset allocation) – podział inwestycji pomiędzy różne kategorie aktywów finansowych (akcje, obligacje, środki pieniężne) i rzeczowych (towary, nieruchomości, metale szlachetne, przedmioty kolekcjonerskie) w celu zminimalizowania ryzyka inwestycji.

Amortyzacja

(ang. amortization, depreciation) – proces utraty wartości użytkowanego majątku trwałego w toku eksploatacji i przenoszenia jej na wytworzone przez niego produkty.

Analiza fundamentalna spółki

(ang. fundamental analyse) – ocena wartości akcji spółki w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, analizę branżową i okresowe raporty finansowe. Ma na celu określenie, a jakie akcje najbardziej opłaca się zainwestować.

Analiza SWOT

(ang. SWOT analysis) – analiza spółki polegająca na określeniu jej słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń na rynku.

Analiza techniczna spółki

(ang. technical analysis) – analiza wykresów kursów akcji, walut albo cen towarów w celu oszacowania, jak wskaźniki te zachowają się w przyszłości. Dzięki niej można przewidzieć najkorzystniejsze momenty kupna i sprzedaży papierów wartościowych.

Anioły biznesu

(ang. business angels, angel investors) – nieformalni, prywatni inwestorzy inwestujący własny kapitał w perspektywiczne spółki we wczesnej ich fazie rozwoju. Wspierają je równieżswoją wiedzą, doświadczeniem i kontaktami zawodowymi, oczekując w zamian stosunkowo dużego udziału w zyskach.

Arbitraż

(ang. arbitration) - strategia inwestycyjna opierająca się na zawieraniu przeciwstawnych transakcji na różnych rynkachi wykorzystaniu różnic kursowych w celu osiągnięcia zysku.

ATD

(ang. Agency Trading Desk) - podobnie jak DSP umożliwia reklamodawcom udział w licytacji dzięki systemowi umożliwiającemu zarządzanie danymi oraz kampaniami. Każde ATD tworzy się specjalnie na potrzeby danej firmy. 

Audience buying

metoda dotarcia z przekazem reklamowym jedynie do konkretnej grupy celowej, niezależnie od tego na jakich witrynach w danej chwili się znajdują. Zatem liczy się użytkownik, a nie miejsce wyświetlenia reklamy. 

Audyt

(ang. audit) – niezależna, systematyczna ocena danego podmiotu (spółki, organizacji, projektu, produktu).

AUM

(ang. Assets Under Management) – zarządzane aktywa.