Badanie przedakwizycyjne spółki

zob. due dilligence.

Bank depozytariusz

(ang. depository bank) – bank przechowujący aktywa funduszu inwestycyjnego lub emerytalnego.

Barcampy

- spotkania skierowane do osób związanych głównie z branżą internetową, mające na celu zintegrowanie środowiska. Idea opiera się na user-generated content, co oznacza, że treść merytoryczną zapewniają sami użytkownicy. Struktura barcampów jest luźna, oparta o wykłady, a w przeważającej części warsztaty.

Benchmark

instrument będący punktem odniesienia do pomiarów dokonywanych przez fundusz, np. wskaźnik inflacji, zmiany wartości indeksu giełdowego czy rentowności bonów skarbowych.

Beneficjent

(ang. beneficiary), uposażony – w branży ubezpieczeniowej: osoba uprawniona do otrzymania odszkodowania przez ubezpieczającego w umowie; w branży inwestycyjnej: podmiot korzystający z publicznych środków na podstawie umowy prywatnej lub decyzji odpowiedniej instytucji o dofinansowanie projektu.

BEP

(ang. break-even point) – próg rentowności, którego punkt graniczny znajduje się w miejscu, gdzie przychody pokrywają wszystkie poniesione wydatki.

Bessa

(ang. fall, slump) – długotrwały okres spadku cen na giełdzie.

Beta

wskaźnik określający wrażliwość funduszu na fluktuację rynku.

Bezwzględny zwrot

(ang. absolute return) – inwestycje nastawione na osiągniecie dodatniego zwrotu ogólnego, niezależnie od benchmarku giełdowego.

Bez dywidendy

(ang. ex div) – bez kuponu; sytuacja, w której to sprzedający zatrzymuje dywidendę.

Bez kuponu

(ang. ex coupon) - zob. bez dywidendy.

Bilans

(ang. balance sheet) – jeden z najważniejszych dokumentów księgowych wchodzących w skład sprawozdania finansowego. Składa się z aktywów i pasywów, w których wyszczególnione są wszystkie składniki majątku firmy wraz z podaniem ich wartości i źródeł ich finansowania.

Bitcoin

(bitmonety) - cyfrowa waluta. Swoją popularność zawdzięcza niskim opłatom transakcyjnym niż tradycyjne płatności online. Każda kwota w formie bimonet jest zapisywana na komputerze osobistym w formie pliku portfela bądź przechowywana na prowadzonym przez osoby trzecie zewnętrznym serwisie.

Biznesplan

(ang. business plan) – dokument opisujący przedsięwzięcie z punktu widzenia jego opłacalności i perspektyw rozwojowych. Sporządzany zwykle w celu przyciągnięcia inwestorów.

Blue chip

akcje dużych, dobrze prosperujących spółek o ugruntowanej pozycji na rynku.

Błąd odwzorowania

(ang. tracking error) – informuje nas, na ile stopa zwrotu z portfela może odchylić się niekorzystnie od stopy zwrotu z portfela odniesienia (czyli benchmarku).

Bon

(ang. bond)

- komercyjny (ang. commercial bill/bond/paper) - papier dłużny, któryzobowiązuje emitenta do zwrotu jego posiadaczowi nominalnej kwoty, na którą bon został wystawiony w terminie wykupu bonu.

- pieniężny (ang. money bill) - krótkoterminowy papier dłużny emitowany przez bank komercyjny i NBP.

- skarbowy (ang. tresury bond) - podstawowy instrument rynku pieniężnego, emitowany przez skarb państwa.

Brak popytu

brak zainteresowania albo obojętność wobec produktu/usługi.

Branding

kreowanie świadomości marki, czyli sposobu, w jaki powinna być postrzegana na rynku.

Brand storytelling

dosłownie "opowieść o marce", czyli prezentacja idei i wartości, którymi kieruje się marka. 

Branża

(ang. branch) – gałąź gospodarki obejmująca produkty lub usługi jednego rodzaju.

BRIC

termin określający 4 największe państwa rozwijające się, czyli Brazylię, Rosję, Indie i Chiny.

Broker

zob. makler giełdowy.

Business page

company page; strona przedsiębiorstwa na portalach społecznościowych (Facebook, LinkedIn), zakładana w celu uzyskania dostępu do jak najszerszej grupy potencjalnych klientów.