Cash flow

rachunek przepływów pieniężnych, czyli część sprawozdania finansowego przedstawiająca przepływy gotówki (różnicę między wpływami a wydatkami) w firmie przez dany okres czasu.

Cash inflow

rachunek przepływów pieniężnych o dodatnim bilansie za dany okres czasu.

Cash outflow

przepływów pieniężnych o ujemnym bilansie za dany okres czasu.

Cash pooling

- usługa bankowa skierowana m.in. do przedsiębiorców działających w grupach kapitałowych, która polega na kompensowaniu (wyrównywaniu) przejściowych nadwyżek wykazywanych u jednych podmiotów z niedoborami innych podmiotów z tej samej grupy.

Centrum obsługi inwestora

instytucja państwowa mająca na celu zapewnienie kompleksowej obsługi przedsiębiorstwom zagranicznym zainteresowanym bezpośrednimi inwestycjami w regionie. Więcej

CEO

(ang. Chief Executive Officer) - najwyższe stanowisko w przedsiębiorstwie, w Polsce jego odpowiednikiem jest prezes zarządu. CEO nadzoruje całość działalności firmy i odpowiada tylko przed zarządem i akcjonariuszami.

CFD

(ang. Contract for Difference) – pochodny instrument finansowy, w którym sprzedający płaci nabywcy różnicę pomiędzy ceną zamknięcia a ceną otwarcia określonych instrumentów bazowych (czyli np. akcji, obligacji, metali szlachetnych, surowców).

CFO

(ang. Chief Financial Officer) – najwyższe stanowisko w dziale finansów spółki. CFO odpowiada za planowanie i ewidencję finansową, a także sprawozdawczość do wyższego szczebla w przedsiębiorstwie.

Change of control

zob. klauzula change of control.

Clearing

wyrównywanie należności i zobowiązań wynikających z obrotów między dwoma państwami. Są dokonywane na podstawie umów międzynarodowych.

Coach

(ang. coach - osobisty trener) – osoba, która pomaga swojemu klientowi zrealizować cele życiowe poprzez wydobycie jego mocnych i pokonanie ograniczeń. Podczas pracy z klientem coach wykorzystuje zarówno swoje umiejętności i  doświadczenie życiowe, jak i profesjonalne techniki i narzędzia z warsztatu psychologii. Współpraca z coachem opiera się na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Polega ona na obserwacji osoby pozostającej pod opieką w trakcie wykonywanej pracy, samoocenie, informacji zwrotnej i planowaniu nowych strategii postępowania.

Coaching

interaktywny proces, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

CPA

(ang. Cost Per Action) - działa na podobnej zasadzie co CPL. Różnica polega na tym, że reklamodawca płaci za każdą wykonaną akcje na stronie (nie tylko za rejestrację jak w przypadku CPL). Za akcję uznawane jest korzystanie z gry online lub przeczytanie artykułu. 

CPC

(ang. Cost Per Click) - stosunek kosztów emisji reklamy do liczby kliknięć w określoną reklamę.

CPL

(ang. Cost Per Lead) - koszt ponoszony przez reklamodawcę za wykonanie rejestracji, za każdy wypełniony formularz rejestracyjny bądź kontaktowy.

CPM

(ang. cost per 1000) - pojęcie z zakresu reklamy internetowej oznaczające 1000 wyświetleń jednostki reklamowej.

CPS

(ang. Cost Per Sale) - koszt ponoszony przez reklamodawcę z tytułu prowizji od sprzedaży, np. podczas polecania kont bankowych. Za polecenie osoby, który założy konto w banku, polecający otrzymuje określoną prowizję. 

Crowdfunding

finansowanie społecznościowe, gromadzenie środków na realizację przedsięwzięcia (zwykle za pośrednictwem Internetu) w formie darowizny lub za wynagrodzeniem. 

CTR

(ang.  Click Through Rate) - wskaźnik określający procentowo liczbę odwiedzających, którzy kliknęli na reklamę na stronie www (np. na banner lub link sponsorowany). 

Cykl życia produktu

(ang. Product Life Cycle) - okres, w którym produkt znajduje nabywców na rynku. Cykl życia produktu składa się z 5 faz: rozwoju, wzrostu, dojrzałości, nasycenia i spadku.