Dane niewrażliwe

(ang. insensitive data) – dane zwykłe; dane niepodlegające żadnym specjalnym formom ochrony np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, wykształcenie.

Dane pierwotne

(ang. primary data) – dane gromadzone i opracowywane specjalnie na użytek naszego badania (np. marketingowego).

Dane wrażliwe

(ang. sensitive data) – dane osobowe podlegające szczególnej ochronie, takie jak stan zdrowie, pochodzenie etniczne, wyznanie, przynależność partyjna i związkowa, karalność.

Dane wtórne

(ang. secondary data) – dane już istniejące i opracowane przez innych badaczy, które wykorzystujemy na nasz własny użytek, np. sprawozdania, raporty, prognozy, ceny.

Dane zwykłe

zob. dane niewrażliwe.

Darowizna

(ang. donation) – przekazanie obdarowanemu bezpłatnego świadczenia kosztem majątku darczyńcy.

Data Supplier

podmiot, który dysponuje danymi o użytkownikach i dostarcza je w postaci nieprzetworzonej do platformy DMP. Rodzaj dostarczanych danych jest bardzo zróżnicowany, mogą to być zarówno nieulotne (np. demograficzne), jak i ulotne (sposób poruszania się, wyszukiwane frazy, usługi, produkty, itp.).

Deflacja

przeciwieństwo inflacji, czyli ogólny spadek cen w gospodarce. Zwykle wiąże się z recesją.

Deponent

podmiot składający depozyt bankowy w formie pieniężnej lub rzeczowej.

Depozyt papierów wartościowych

(ang. deposit) – rejestr zdematerializowanych papierów wartościowych obejmujący rachunki i konta depozytowe.

Depozyt zabezpieczający

(ang. margin) środki zdeponowane na rachunku praw pochodnych mające za zadanie zabezpieczenie transakcji na rynku terminowym.

Derywat

(ang. derivative) instrument pochodny; instrument finansowy, którego cena rynkowa jest uzależniona od wartości papierów wartościowych będących instrumentem bazowym dla danego instrumentu pochodnego.

Deweloper

podmiot inwestujący w budowę nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem.

Dezinwestycja

(ang. exit, divestment) wyjście z inwestycji; sprzedaż papierów wartościowych przez fundusz.

DMP

(ang. Data Management Platform) - platforma umożliwiająca zarządzanie, ochronę i gromadzenie danych z różnych źródeł w celu przetworzenia i udostępnienia ich platformom sprzedażowym i zakupowym. Ponieważ dane z platformy dostarczają informacje o uzytkownikach w czasie rzeczywistym, reklamodawcy mogą na bieżąco podejmować decyzje czy dana reklama powinna być emitowana konkretnemu użytkownikowi. 

Dofinansowanie

(ang. bailout) środki i płatności udzielone beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie.

Dokument elektroniczny

(e-document) e-dokument, dokument cyfrowy; zbiór danych stanowiący odrębną całość znaczeniową, uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych.

Dom maklerski

wyspecjalizowana firma inwestycyjna, która zawiera transakcje giełdowe na rachunek własny lub na rachunek jej klienta. Pośredniczy również w przyjmowaniu i realizacji zleceń giełdowych oraz świadczy takie usługi jak zarządzanie portfelem inwestycyjnym klienta i doradztwo finansowe.

Dom mediowy

w reklamie internetowej: podmiot, który planuje wykupić emisję reklam dla swoich klientów w mediach internetowych.

Doradca finansowy

(ang. financial advisor) niezależny specjalista, który ma za zadanie przede wszystkim przekazać klientowi merytoryczną wiedzy na temat ochrony jego majątku.

Doradca inwestycyjny

(ang. investment advisor) licencjonowany specjalista zarządzający inwestycjami klientów.

Drag along

klauzula dająca uprzywilejowanemu inwestorowi prawo żądania od pozostałych inwestorów (nieuprzywilejowanych) wyrażenia zgody na transakcję sprzedaży 100% udziałów czy akcji spółki (lub pakietu większościowego, kontrolnego), połączenia z inną firmą, wniesienia działalności firmy aportem do innej.

DSP

(ang. Demand Side Platform) platforma umożliwiająca reklamodawcom uczestniczyć w akcji kupowania powierzchni reklamowej w internecie w ramach modelu RTB. Dzięki niej reklamodawca ma dostęp do większej ilości platform adexchangeowych i SSP.

Due dilligence

dogłębna analizamająca na celu zgromadzenie jak największej ilości danych o inwestycji ze wszystkich obszarów jej działalności.

Dystrybucja

(ang. distribution) proces dostarczania produktu do potencjalnego nabywcy.

 

- bezpośrednia (ang. directdistribution) – dostarczanie towarów nabywcy bez korzystania z pomocy pośredników np. (sprzedaż internetowa, detaliczna).


- pośrednia (ang. indirectdistribution) - dostarczanie towarów nabywcy poprzez pośredników (hurtowników, detalistów, agentów).

Dywersyfikacja

(ang. diversification) w finansach: różnicowanie inwestycji w ramach jednego portfela.

Dywidenda

(ang. dividend) – część zysku netto podzielona pomiędzy wszystkich akcjonariuszy.

Dzień wyceny

(ang. valuation/appraisaldate) dzień w którym ustala się wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego.