EBITDA

(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją, czyli pochodzący tylko z działalności operacyjnej, który określa zdolność generowania środków pieniężnych przez aktywa spółka.

E-biznes

(ang. electronic business, e-busines) biznes elektroniczny, czyli opierający swoją działalność na aplikacjach internetowych.

E-commerce

e-handel, handel elektroniczny, czyli polegający na zawieraniu transakcji poprzez Internet, telefon, faks i telewizję (np. sklep internetowy).

eCPM

(ang. Effective Cost Per Mille) w reklamie internetowej: efektywny koszt tysiąca wyświetleń. Informuje nas o szacunkowych zarobkach z wybranego kanału reklamowego w przeliczeniu na 1000 wyświetleń danej reklamy. eCPM jest obliczany na podstawie wzoru - zarobki z reklamy podzielone przez liczbę wyświetleń, a następnie pomnożone przez 1000.

E-dokument

zob. dokument elektroniczny.

E-handel

zob. e-commerce.

Eksperyment marketingowy

(ang. marketing experiment) zmiana strategii marketingowej przez przedsiębiorstwo.

Elevator pitch

krótka (zwykle 30-sekundowa) konkretna prezentacja mająca na celu wzbudzić zainteresowanie inwestorów danym rozwiązaniem, projektem czy ofertą 

Emisja

(ang. issue) – proces wprowadzania i wycofywania pieniądza lub papierów wartościowych z obiegu (np. przez banki, prywatne przedsiębiorstwa).

Emisja niepubliczna

zob. private placement.

Emisja zamknięta

zob. private placement.

Emitent

(ang. issuer) podmiot sprzedający papiery wartościowe lub instytucja dokonująca emisji pieniądza.

E-networking

proces budowania kontaktów i utrzymywania relacji za pośrednictwem Internetu (np. poprzez portale społecznościowe czy fora branżowe).