Faktoring

rodzaj działalności finansowej polegającej na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, połączony z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług.

Z ekonomicznego i prawnego punktu widzenia (definicja Ottawska, 1988), firma faktoringowa wykonuje co najmniej dwie z czterech czynności:

  • finansuje bezsporne i niewymagalne należności
  • prowadzi sprawozdawczość i konta dłużników
  • egzekwuje należności
  • przejmuje ryzyko wypłacalności odbiorcy

Fanpage

w biznesie: strona przedsiębiorstwa na Facebooku mająca służyć utrzymywaniu relacji z klientem, budowaniu wizerunku firmy oraz promocji produktów lub marki. Zob. też business page.

Faza ekspansji

(ang. expansion stage) trzeci etap rozwoju przedsiębiorstwa według systematyki Komisji Europejskiej, podczas którego sprzedaje już ono swoje produkty i usługi oraz zaczyna przynosić zyski. Typowym inwestorem dla tej fazy jest venture capital.

Faza startu

zob. faza wczesnego rozwoju.

Faza wczesnego rozwoju

(ang. startup) drugi etap rozwoju przedsiębiorstwa według systematyki Komisji Europejskiej, rozpoczynający się z chwilą oficjalnej rejestracji spółki, podczas którego ma już ono produkt lub usługi gotowe do wprowadzenia na rynek albo sprzedaje je na niewielką skalę. Typowymi inwestorami dla tej fazy są aniołowie biznesu i venture capitalists.

Faza wymiany

(ang. replacement stage) ostatni etap rozwoju przedsiębiorstwa według systematyki Komisji Europejskiej, podczas którego dochodzi do wyjścia inwestora z biznesu z oczekiwanym wynagrodzeniem. Typowymi inwestorami dla tej fazy są private equity, NewConnect, Giełda Papierów Wartościowych, banki. 

Faza zasiewu

(ang. seedstage) pierwszy etap rozwoju przedsiębiorstwa według systematyki Komisji Europejskiejobejmujący okres od powstania pomysłu do pojawienia się przedsiębiorstwa na rynku. Typowymi inwestorami dla tej fazy są 4F i aniołowie biznesu.

FFF

(ang. friends, family and fools) – “przyjaciele, rodzina i głupcy”, czyli podmioty, do których w pierwszej kolejności początkujący przedsiębiorca zwraca się po fundusze.

flat fee

określona stawka płacona przez reklamodawcę za wyznaczony czas emisji reklamy. W tym czasie emisja reklamy nie może zostać przerwana. 

Franco

formuła handlowa oznaczająca, że sprzedający wydaje towar kupującemu w miejscu przeznaczenia, pokrywa koszty jego pakowania, załadunku, oraz nadania do miejsca przeznaczenia. Miejscem przeznaczenia (nadania) towaru może być wskazany przez kupującego: magazyn, terminal lub statek

Franczyza

(ang. franchising) system sprzedaży oparty na współpracy pomiędzy franczyzodawcą i franczyzobiorcą, którzy stanowią podmioty niezależne od siebie pod względem prawnym i finansowym. Franczyzobiorca ma obowiązek prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z koncepcją franczyzodawcy. 

Fundusz agresywny

(ang. aggresive growth fund) fundusz akcyjny inwestującyw papiery podlegające znacznym wahaniom.

Fundusz akcyjny

(ang. share fund) – fundusz, którego główną część stanowią akcje spółek giełdowych.

Fundusz aktywnego zarządzania

(ang. active management fund) fundusz, którego udziały w akcjach i obligacjach ulegają zmianie wraz z sytuacją na rynku finansowym.

Fundusz bezpieczny

(ang. safe fund) fundusz inwestujący większość aktywów w bezpieczne instrumenty finansowe (instrumenty dłużne, czyli obligacje i bony).

Fundusz cyklu życia

(ang. life cycle fund) fundusz zmieniający inwestycje w taki sposób, aby odpowiadały jego cyklom życia.

Fundusz flagowy

(ang. superfund) fundusz o największych aktywach zarządzanych.

Fundusz funduszy

(ang. fund of funds, FOF) fundusz inwestujący w inne fundusze o różnych strategiach inwestycyjnych.

Fundusz globalny

(ang. global fund, world fund) fundusz inwestujący w zagranicze akcje I obligacje.

Fundusz hedgingowy

(ang. hedge fund) fundusz zarządzany w sposób agresywny, który wykorzystuje niekonwencjonalne i ryzykowne strategie inwestowania (dźwignia, krótka sprzedaż) w celu wygenerowania jak największych zysków.

Fundusz hybrydowy

zob. fundusz mieszany.

Fundusz indeksów

(ang. indexing fund) fundusz pasywnego zarządzania; fundusz, którego cena odzwierciedla funkcjonowanie konkretnego indeksu.

Fundusz inwestycyjny

(ang. fund) – instytucja sektora finansowego, która pozyskuje środki dzięki sprzedaży swoich udziałów podmiotom indywidualnym w celu nabycia różnych portfeli aktywów finansowych, takich jak akcje, obligacje, nieruchomości. Fundusze dają możliwość wspólnego inwestowania środków wielu podmiotom.

Fundusz mieszany

(ang. mixed fund) fundusz hybrydowy; fundusz, którego portfel składa się zarówno z giełdowych spółek, jak i z bezpiecznych papierów wierzycielskich (np. fundusz zrównoważony i stabilnego wzrostu).

Fundusz międzynarodowy

(ang. international fund) fundusz, którego aktywa są inwestowane głównie w akcje notowane na rynkach zagranicznych oraz w tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą.

Fundusz multimanager

(ang. multi-manager fund) fundusz, który inwestuje w inne fundusze.

Fundusz ograniczony

(ang. limited fund) fundusz inwestujący wyłącznie w fundusze własnej firmy inwestycyjnej.

Fundusz otwarty

(ang. unit trust) fundusz, w którym liczba akcji lub udziałów jest zmienna i zależy od popytu.

Fundusz parasolowy

(ang. umbrella fund) fundusz inwestycyjny, w obrębie którego funkcjonuje kilka subfunduszy o różnych strategiach inwestycyjnych.

Fundusz powierniczy

(ang. mutual fund) fundusz przeznaczony do wspólnego lokowania w papierach wartościowych.

Fundusz sektorowy

(ang. sector fund) fundusz inwestujący w określony sektor gospodarki np. biotechnologię lub medycynę.

Fundusz stabilnego wzrostu

(ang. stable growth fund) fundusz inwestycyjny, którego portfel obejmuje bezpieczne instrumenty finansowe, zazwyczaj skarbowe papiery dłużne (obligacje, bony).

Fundusz wysokiego dochodu

(ang. maximum capital gains funds) zob. fundusz agresywny.

Fundusz wzajemny

(ang. mutual fund) zob. fundusz powierniczy.

Fundusz zamknięty

(ang. investment trust) FIZ; fundusz, który dysponuje stałą, z góry określoną liczbą akcji lub udziałów. Można je nabyć tylko odkupując je od innego posiadacza.

Fundusz zrównoważony

(ang. balanced fund) fundusz inwesytycyjny, którego aktywa lokowane są częściowo w akcje spółek giełdowych, a częściowo w bezpieczniejsze papiery dłużne (bony, obligacje skarbowe).

Futures contract

zob. kontrakt future.

Fuzja

(ang. merge) połączenie co najmniej dwóch przedsiębiorstw w jedno; również przejęcie przedsiębiorstwa, w wyniku którego powstaje nowy podmiot prawny.