Genuine investment

inaczej prawdziwa inwestycja; koncepcja z zakresu ekonomii dobrobytu, która jest miarą zmian poziomu dobrobytu społeczeństwa. Jest ona określana poprzez społeczną wartość zmian netto w zasobach kapitału danej gospodarki, czyli obejmującą i kapitał produkcyjny, i ludzki; naturalny i wiedzy. Dodatnia wartość genuine investment świadczy o zrównoważonym rozwoju.

Giełda

(ang. stock exchange) instytucja dokonująca głównie obrotów krajowymi akcjami publicznych spółek akcyjnych, obligacjami państwowymi, walorami Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i innymi papierami dopuszczonymi do obrotu publicznego.

Gromadzenie środków

(ang. fundraising) proces zbierania środków finansowych w celu utworzenia nowego funduszu.