Handel detaliczny

(ang. retail) handel opierający się na sprzedaży towarów w małych ilościach w punktach sprzedaży detalicznej takich jak kiosk, sklep, stragan, kram albo przez bezpośrednią dostawę do konsumenta.

Handel hurtowy

zob. hurt.

Hedging

(ang. hedge) transakcje dokonywane w celu zabezpieczenia aktywów przed utratą wartości rynkowej. Przeprowadza się je kupując bądź sprzedające określone instrumenty pochodne, które tym samym równoważą spadek wartości aktywów (waluty, surowce, akcje).

Hipoteka

(ang. mortgage) obciążenie nieruchomości prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swojej wierzytelności z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, mając pierwszeństwo przed osobistymi wierzycielami własciciela nieruchomości. 

 

Holding

grupa powiązanych ze sobą podmiotów gospodarczych, w której jednemu (tzw. spółce matce) przypada rola dominująca. Powstaje poprzez przejmowanie słabszych przedsiębiorstw, początkowo w jednej branży, a następnie na obszarze całej gospodarki. Celem tworzenia holdingu jest zarządzanie przez daną organizację innymi podmiotami gospodarczymi. 

 

Horyzont inwestycyjny

okres czasu, na który inwestor lokuje środki pieniężne w określonym instrumencie finansowym (również w jednostkach funduszu inwestycyjnego).

 

Hossa

(ang. boom, rise) okres, podczas którego ceny na rynku finansowym rosną.

 

Hurt

(ang. wholesale) działalność polegająca na odsprzedaży towarów zakupionych zwykle bezpośrednio od producenta innym, najczęściej nieostatecznym odbiorcom (innym hurtownikom, detalistom).