Jakość kredytu

(ang. creditquality, bond rating) termin używany w celu opisania poziomu ryzyka inwestycyjnego. Gdy portfel należności jest obarczony stratami, kredyt jest uważany za niskiej jakości, z kolei za kredyty wysokiej jakości uchodzą np. kredyty hipoteczne, powszechnie uważane za godne zaufania. 

 

Jednostka uczestnictwa

(ang. participation unit) tytuł prawny do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego otwartego (FIO) i specjalistycznego otwartego (SFIO). Wartość jednostek uczestnictwa wyznacza się, dzieląc wartości aktywów całego funduszu przez liczbę zarejestrowanych jednostek uczestnictwa.