Kaizen

japońska filozofia biznesowa polegająca na zaangażowaniu wszystkich pracowników organizacji, niezależnie od szczebla, w stałe poszukiwanie pomysłów udoskonalenia wszystkich obszarów organizacji. W przedsiębiorstwach stosujących zachodni styl zarządzania przyjmuje się, że pracownicy powinni stosować instrukcje wykonywania pracy, natomiast w stylu japońskim, mimo istniejących i stosowanych norm, naturalne dla pracowników jest zgłaszanie rozwiązań mających na celu ich usprawnienie.

Więcej

Kanał bezpośredni

kanał dystrybucji, w ramach którego producent prowadzi działalność dystrybucyjną bez udziału wyspecjalizowanych pośredników.

 

Kanał dystrybucji

(ang. distribution channel) zbiór wszystkich podmiotów gospodarczych oraz ich relacji i powiązań, które biorą udział w przepływie towarów, usług i informacji od producenta do finalnego nabywcy (konsumenta). Termin kanał dystrybucji odnosi się również do wszystkich działań marketingowych.

 

Kanał konwencjonalny

kanał dystrybucji, w ramach którego uczestnicy nie są związani stałymi umowami, a ich zainteresowanie funkcjonowaniem kanału jest niewielka, np. jednorazowa transakcja kupna-sprzedaży.

Kanał pośredni

kanał dystrybucji, w którym produkty docierają do konsumenta przy udziale co najmniej jednego pośrednika. 

Kanał zintegrowany pionowo

kanał dystrybucji,  w ramach którego jeden z uczestników koordynuje działalność podmiotów z pozostałych szczebli, np. kanał korporacyjny, kontraktowy albo administrowany. 

Kapitalizacja spółki giełdowej

rynkowa wartość spółki obliczona na podstawie aktualnych notowań akcji na giełdzie.

Kapitał

wyrażona wartościowo część źródeł finansowania środków gospodarczych danej jednostki o określonym przeznaczeniu.

 

Kapitał pod zarządem

(ang. capital under management) suma funduszy dostępnych zarządzającym na inwestycje oraz środki już zainwestowane w przedsiębiorstwa znajdujące się w bieżącym portfelu.

Kapitał pożyczkowy

(ang. lending, loan capital) kapitał, głównie w formie pieniężnej, udostępniany przez właścicieli do czasowej dyspozycji innym użytkownikom w zamian za wynagrodzenie w postaci oprocentowania. W przypadku aniołów biznesu zazwyczaj istnieje opcja konwersji długu na udziały. 

Kapitał pracujący

miara finansowa wykorzystywana do oceny płynności finansowej firmy.

Kapitał rezerwowy

(ang. reserve capital) - część kapitału spółki przeznaczona na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.

Kapitał udziałowy

(ang. sharecapital) kapitał inwestowany w przedsiębiorstwa w zamian za udziały lub akcje z perspektywą wzrostu wartości firmy.

Kapitał zakładowy

zwany też założycielskim albo funduszem udziałowym; to pierwotny wkład właścicieli wniesiony przy założeniu spółki.

 

Minimalna wartość kapitału zakładowego w przypadku:


· spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - 5 000 zł,


· spółki komandytowo-akcyjnej - 50 000 zł,


· spółki akcyjnej - 100 000 zł,


· spółdzielni europejskiej – 30 000 euro,


· spółki europejskiej – 120 000 euro.

Kapitał zapasowy

(ang. legal reserve) kapitał rezerwowy, którego utworzenie wymagane jest przepisami prawa w celu ograniczenia wypłaty dywidend z zysków niepodzielonych. Służy jako zabezpieczenie dla wierzycieli.

Kapitał zarodkowy

(ang. seedcapital) inaczej zalążkowy; kapitał inwestowany w momencie rozpoczęcia działalności spółki, który jest przeznaczany na wydatki związane z rozwojem przedsiębiorstwa w początkowym etapie jego istnienia, kiedy ponoszone są nakłady inwestycyjne, a firma nie generuje jeszcze odpowiedniej wysokości przychodów.

Karta bankowa

potoczne określenie karty wydawanej przez bank w celu korzystania z rachunku bankowego. Zob. też karta płatnicza.

Karta kredytowa

karta płatnicza wydawana przez bank na życzenie klienta w celu udzielenia mu limitu kredytowego. 

Karta płatnicza

plastikowa płytka z wbudowanym paskiem magnetycznym zawierająca dane identyfikacyjne klienta, która umożliwia mu dostęp do jego środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz możliwość dokonywania płatności za zakup towarów i usług bez konieczności posiadania przy sobie gotówki. 

Klasa aktywów

(ang. asset class) w finansach i inwestycjach jest to typ inwestycji, który zachowuje się inaczej niż inne typy inwestycji w tych samych warunkach. Wyróżniamy trzy główne klasy aktywów: akcje (papiery wartościowe udziałowe), obligacje (papiery wartościowe dłużne) i gotówkę (np. w formie depozytów bankowych albo funduszy pieniężnych).

Klauzula

(ang. clause) zastrzeżenie, postanowienie albo warunek w umowie.

Klauzula change of control

(ang. change of control clause) klauzula, która reguluje kwestie wzajemnych praw i obowiązków na wypadek ewentualnego dokonania zmiany struktury właścicielskiej.

Klient profesjonalny

(ang. professional client) klient posiadający doświadczenie, wiedzę i znajomość umożliwiającą mu decydowanie w kwestiach inwestycyjnych i odpowiednie ocenianie związanego z nimi ryzyka. Zazwyczaj banki same określają warunki, które spełniać musi klient profesjonalny. Przeciwieństwem klienta profesjonalnego jest klient detaliczny.

 

Know-how

termin określający konkretną wiedzę techniczną z danej dziedziny, umiejętność wykonania lub wyprodukowania czegoś oraz kompetencję i biegłość.

Koncepcja marketingowa

(ang. marketing concept) założenie, że najważniejszym celem przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb klientów w sposób lepszy niż konkurencja.

Konferencja

(ang. conference) - posiedzenie grupy osób w celu omówienia określonych zagadnień.

Koniunktura gospodarcza

(ang. economic trend) wszystkie zmiany aktywności gospodarczej przejawiające się w zmianach podstawowych wskaźników ekonomicznych. Kondycję gospodarki mierzy się poprzez wskaźniki agregatowe, np. PKB, inflacja, bezrobocie, konsumpcja itp. 

Kontrakt forward

umowa terminowa dotycząca kupna i sprzedaży aktywów, które nie mogą być przedmiotem obrotu giełdowego. Przeciwieństwem kontraktu forward jest kontrakt futures.

Kontrakt future

(ang. futures contract) odmiana kontraktu forward; umowa terminowa obejmująca dostawę towaru w określonym terminie w przyszłości po uzgodnionej cenie. W przeciwieństwie do kontraktu forward podlega obrotowi na giełdzie. 

Konwersja

(ang. conversion) w ekonomii przenoszenie środków pomiędzy funduszami (np. zamiana jednostek uczestnictwa w funduszu akcji na fundusz stabilnego wzrostu).

Koszty kwalifikowalne

koszty podlegające refundacji. 

Kraje rejestracji

(ang. registration countries) – państwo, w którym spółka zarejestrowała działalność gospodarczą.

Kredyt hipoteczny

długoterminowy kredyt bankowy zaciągany w celu sfinansowania zakupu mieszkania, nieruchomości albo budowy domu.  

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy, czyli baza danych zawierająca trzy osobne rejestry: 1) rejestr przedsiębiorców, 2) rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki społecznej, 3)rejestru dłużników niewypłacalnych. Aby prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, trzeba być zrejestrowanym w KRS.

Krzywa Laffera

(ang. Laffer curve) wykres ukazujący związek między wysokością stawki podatkowej (na osi poziomej) i łącznym dochodem uzyskiwanym przez państwo z tytułu poboru podatku (na osi pionowej).

Kupony

(ang. coupons) odsetki wypłacane nabywcy obligacji w określonych odstępach czasu. 

Kwalifikowalność wydatków

(ang. eligibility of expenditure) spełnienie przez wydatki poniesione w ramach programów operacyjnych (np. funduszów UE) takich kryteriów jak zgodność z programem operacyjnym określonym przez instytucję zarządzającą oraz wszystkich innych reguł ustanowionych przez podmioty finansujące przedsięwzięcie.

Kwestionariusz

(ang. questionnaire) podstawowe narzędzie pomiarowe w marketingu; zbiór pytań skierowanych do potencjalnych konsumentów podporządkowanych celowi badawczemu.