Lean management

 koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem umożliwiająca dostarczanie klientowi wymaganej przez niego wartości po jak najniższym koszcie i przy wykorzystaniu jak najmniejszej ilości zasobów.

Leasing finansowy

(ang. financial leasing) oddanie określonego przedmiotu na użytkowanie w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasing należy do finansującego i jest amortyzowany przez leasingobiorcę. Zwykle w umowie zawarta jest gwarancja przeniesienia tytułu własności. Leasing finansowy umożliwia zatem przedsiębiorstwu zwiększenie wartości majątku bez ponoszenia dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy.

Leasing operacyjny

(ang. operational leasing) – czasowe udostępnienie przedmiotu bez przeniesienia praw własności. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych spoczywa na leasingodawcy. Leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu po upłynięciu okresu umowy.

Leverage

(dżwignia finansowa) - rodzaj finansowania działalności inwestycyjnej angażujący zarówno kapitał obcy, jak i własny. Zyski uzyskane dzięki leverage pozwalają na szybszą spłatę kosztów pozyskania kapitału. 

 

List intencyjny

(ang. letter of intent) - rodzaj dokumentu handlowego, w którym partnerzy handlowi określają ogólne ramy współpracy (czyli intencje) na przyszłość bądź podsumowują stan swoich dotychczasowych negocjacji odnośnie przyszłej umowy.

List ujawniający

(ang. disclosure letter) dokument dołączony do umowy sprzedaży, w którym sprzedający wskazuje na okoliczności niezgodne ze złożonymi zapewnieniami lub doprecyzowuje ich znaczenie. Dzięki temu nabywca nie ma możliwości pociągnięcia sprzedającego do odpowiedzialności za złożenie fałszywych zapewnień w umowie sprzedaży, ponieważ został o wyjątkach od zapewnień poinformowany przez sprzedającego.

Lobbing

(ang. pressure groups, interest groups) - wywieranie wpływu na organy władzy metodami prawnie dopuszczalnymi w celu uzyskania określonych informacji lub korzyści materialnych. 

Loco

formuła handlowa stosowana w Polsce i państwach sąsiednich oznaczająca, że że odbiór towaru odbywa się w magazynie sprzedającego (lub miejscu wytworzenia produktu).

Lokata pieniężna

oprocentowany dochód z odrębnego konta (lokaty pieniężnej), który zazwyczaj sprowadza się do krótkoterminowego zamrożenia danej kwoty pieniężnej w celu osiągnięcia zysku po upływie tego terminu.

Lokowanie produktu

(ang. product placement) mechanizm marketingu, który chociaż nie jest otwartą reklamą,  nawiązuje do produktu w środku przekazu w taki sposób, aby przemawiał on do podświadomości odbiorcy i zachęcał go do kupna towaru czy usługi.

Luka kapitałowa

(ang. equity gap) inaczej luka inwestycyjna; deficyt środków własnych połączony z problemami z uzyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania.