Makler giełdowy

(ang. Stock Broker) – broker; pośrednik, który w imieniu inwestora nabywa i sprzedaje papiery wartościowe podlegające obrotowi na giełdzie.

Marka

(ang. brand) jest koncepcją (nazwą, znakiem, wzorcem itp.) kojarzoną przez klientów z danym produktem/usługami. Jej celem jest ułatwienie nabywcy ich natychmiastowe rozpoznanie.

Marketing

proces, którego celem jest rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb klientów przez określone produkty i usługi.

Marketing mix

strategia marketingowa opierająca się na 4 perspektywach (tzw. 4 P – Product, Price, Place i Promotion). 

Marża

(ang. margin) zysk uzyskiwany w wyniku sprzedaży. 

MBI

zob. wykup menedżerski.

MBO

zob. wykup menedżerski.

Memorandum inwestycyjne

(ang. private placement memorandum) to biznesplan rozszerzony o listę oczekiwań wobec inwestora. 

Merchandising

ogół sposobów prezentacji produktów w punktach sprzedaży (np. na wystawie sklepowej).

Metatagi

inaczej meta znaczniki; zbiór znaczników w nagłówku dokumentu HTML używanych do opisu zawartości strony www.

Mezzanine finance

forma finansowania łącząca elementy finansowania dłużnego z elementami kapitału własnego. Dzięki mniejszej kapitałochłonności, pozwala uniknąć poszukiwania dodatkowych kapitałodawców, co skutkowałoby rozdrobnieniem struktury właścicielskiej. 

MiFID

(ang. Markets in Financial Instruments Directive) dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych;obowiązujące od 2004 r. prawo mające na celu zwiększenie i regulację konkurencję rynkową, jak również ochronę klientów na europ[ejskich rynkach finansowych. Obejmuje 30 państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (27 członków Unii Europejskiej oraz Liechtenstein, Norwegię i Islandię).

Mikrofinansowanie

(ang. microfinancing) finansowanie działalności gospodarczej podmiotów, które nie są w stanie sprostać wymaganiom banków w tym zakresie. Celem działalności instytucji mikrofinansowych jest zmniejszanie ubóstwa i promocja przedsiębiorczości w słabiej rozwiniętych regionach. 

Mikrokredyt

nisko kwotowy kredyt udzielany przez instytucje mikrofinansowe podmiotom o niskiej zdolności kredytowej. Zob. też mikrofinansowanie. 

Minimum viable product

produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności, czyli pierwsza wersja produktu lub usługi, która powinna ujrzeć światło dzienne.

Misja gospodarcza

(ang. trade mission) - wyjazd mający na celu przeprowadzenie rozmów handlowych z potencjalnymi partnerami biznesowymi, który może być połączony z udziałem w targach w charakterze wystawcy lub wizytującego.

Model biznesowy

- długookresowy plan wykorzystania i powiększenia zasobów tworzony przez firmę w celu przedstawienia klientowi oferty przewyższającej ofertę konkurencji, przy równoczesnym zapewnieniu organizacji dochodowości. 

Istnieją następujące rodzaje modeli biznesowych:

  • model pośrednika (brokerage model) - przedsiębiorstwo generuje przychody w oparciu o prowizje od transakcji realizowanych za ich pośrednictwem (np. serwisy aukcyjne, internetowe biura maklerskie);
  • model reklamowy (advertising model) - firma zarabia na opłatach pobieranych od reklamodawców wykupujących reklamy na prowadzonych przez nią portalach internetowych (np. wortale tematyczne zarabiające na banerach reklamowych i wyskakujących okienkach);
  • model pośrednika informacyjnego (intermediary model) - firma czerpie zyski ze sprzedaży danych o konsumentach zebranych w trakcie swojej działalności (która jest na tyle prężna, że przyciąga konsumentów podających owe dane)
  • model kupca (merchant model) - spółka generuje przychody ze sprzedaży produktów za pośrednictwem Internetu (handlu internetowym, e-commerce), co może być prowadzone jednocześnie z tradycyjną działalnością handlową lub tylko w internecie;
  • model producenta (manufacturer model) - spółka zarabia na sprzedaży swoich produktów za pomocą internetu omijając pośredników;
  • model partnerski (affiliate model) - przedsiębiorstwo umieszcza na swojej stronie na linki do stron innych firm oferujących produkty w internecie, generując zyski dzięki prowizjom uzyskiwanych od tych podmiotów (zakładając, że konsument dokonał zakupu po kliknięciu na link zamieszczony przez sprzedawcę);
  • model wspólnoty (community model) - firma generuje dochody dzięki silnej lojalności konsumentów wobec wspólnoty - rzeczywistej bądź wirtualnej (np. Web 2.0, Red Hat Linux);
  • model abonencki - (subscription model) - przedsiębiorstwo czerpie zyski z opłat pobierancyh za dostęp do treści umieszczanych na stronach www, często dzieląc treści na darmowe wszystkich użytkowników i płatne dla subskrybentów;
  • model taryfowy (utility model) - spółka zarabia dzięki opłatom za rzeczywiste użytkowanie usług internetowych (np. MP3.com).

Model finansowy spółki

podstawowa analiza zakładanego modelu biznesowego w ramach biznesplanu zawierająca główne założenia projektu: identyfikację najważniejszych czynników wzrostu, weryfikację polityki cenowej, opis sposobu sprzedaży i dystrybucji oraz oszacowanie podstawowych kosztów. Model finansowy umożliwia identyfikację punktów krytycznych przedsięwzięcia, takich jak na przykład próg rentowności (break-even point, czyli BEP). Dzięki temu przedsiębiorca będzie wiedział, czy jego pomysł ma realne szanse na zrealizowanie.