Nabycie

(ang. acquisition, purchase) uzyskanie własności albo innego prawa majątkowego w każdy prawnie przewidziany sposób np. w drodze umowy, dziedziczenia czy dawności.

Nabycie pierwotne

samodzielne nabycie prawa podmiotowego np. stwrozenie dzieła literackiego, prawo zasiedzenia. 

Nabycie pochodne

nabywca uzyskuje prawo majątkowe od innej osoby w drodze przeniesienia np. poprzez sprzedaż, zamianę, darowiznę czy dziedziczenie. 

Narzędzia marketingowe

(ang. marketing tools) podstawowe instrumenty wykorzystywane przez przedsiębiorstwow celu realizacji zamierzonych celów na docelowym rynku np. produkt, cena, dystrybucja, promocja, ludzie itp.

Networking

nawiązywanie kontaktów oraz utrzymanie pozytywnych relacji zarówno w celu wymiany informacji, jak i wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej. Dzięki pielęgnacji znajomości w razie potrzeby możemy zwrócić się z prośbą o pomoc do konkretnej osoby, która może i chce nam pomóc. Umożliwia dynamiczny rozwój zawodowy zarówno pracodawcom, jak I osobom poszukującym zatrudnienia. Głównymi platformami networkingu umozliwiającymi nawiązywanie I poszerzanie kontaktów są: spotkania bezpośrednie (imprezy biznesowe, targi, nieformalne spotkania), specjalistyczne strony I for a internetowe, konferencje I telekonferencje. Zob. też e-networking.

NewConnect

zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, który jest prowadzony poza rynkiem regulowanym na zasadzie formuły alternatywnego systemu obrotu.  

Nisza rynkowa

(ang. market niche) wąsko zdefiniowana grupa klientów poszukujących ściśle określonych korzyści. Z punktu widzenia przedsiębiorcy do jej zalet należą: małe zainteresowanie ze strony konkurencji, indywidualne kontakty z nabywcami oraz dobra znajomość rynku wynikająca ze specjalizacji. 

NPV

(ang. net present value) wartość bieżąca netto będąca jednym z kluczowych kryteriów decyzyjnych inwestora. NPV umożliwia porównywanie inwestycji o takim samym ryzyku inwestycyjnym. Definiuje się ją jako sumę wartości dyskontowanych, przy stałej stopie dyskonta, sald rocznych netto, naliczaną dla całego okresu ekonomicznego życia przedsięwzięcia.  NPV może przyjąć 3 wartości:

NPV = 0 stopa zwrotu jest równa się kosztowi pozyskania kapitału.

NPV > 0 stopa zwrotu z inwestycji jest większa niż koszt pozyskania kapitału.

NPV < 0 stopa zwrotu z inwestycji jest mniejsza niż koszt pozyskania kapitału.