Obligacje

(ang. bonds) papiery wartościowe będące jednocześnie instrumentami dłużnymi, w których jego emitent stwierdza, że jest dłużnikiem podmiotu, który nabył określone papiery wartościowe (obligatariusza) i zobowiązuje się do spełnienia wobec niego określonego świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego w określonym terminie. 

 

Obserwacja

w marketingu: metoda gromadzenia danych wykorzystywana w badaniach marketingowych, która polega na dokonywaniu systematycznych spostrzeżeń w sposób planowy i zamierzony. Dane zebrane w trakcie obserwacji wykorzystuje się do  zbadania zjawisk, zdarzeń i zachowań, które można zaobserwować lub zarejestrować bez ingerencji prowadzącego badania. 

Ocena formalna

(ang. formal asessment ) ocena projektu z punktu widzenia zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku o dofinansowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi  zasadami. 

Ocena merytoryczna

(ang. substantive assesment) ocena projektu z punktu widzenia treści wniosku, jego wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu, jak również zasad finansowania projektów.

Odchylenie standardowe

(ang. standard deviation, variability) w finansach: zmienność, wartość obliczana w celu określenia stopnia ryzyka inwestycji na podstawie rocznej stopy zwrotu. 

Odpisanie

(ang. write-down) obniżenie wartości inwestycji.

Oferta pierwotna

zob. IPO.

Offshore

określenie funduszu zarejestrowanego poza granicami kraju. 

Opcja

(ang. option) w ekonomii: prawo do dokonania zakupu albo sprzedaży danej ilości towaru w wyznaczonym w przyszłości terminie po cenie ustalonej w dniu zawierania transakcji. 

Opcja call

klauzula w umowie dająca nabywcy prawo do kupna udziałów po oznaczonej uprzednio cenie i w określonym czasie.

Opcja lock up

gwarancja w umowie, która ogranicza czasowo możliwość zbywania udziałów (akcji) przez dotychczasowych udziałowców (akcjonariuszy).

Opcja put

klauzula w umowie dająca nabywcy prawo do sprzedaży udziałów po oznaczonej uprzednio cenie i w określonym czasie.

Opłata dystrybucyjna, manipulacyjna

zob. prowizja.

Orientacja marketingowa

(ang. marketing orientation) podstawowa zasada marketingu opierająca się na założeniu, że to konsument i jego potrzeby determinuje działalność przedsiębiorstwa. Przyjęcie tego założenia przekłada się na dostosowanie  produktu lub usługi do potrzeb, życzeń i preferencji potencjalnych klientów. 

Outplacement

inaczej zwolnienie monitorowane; program aktywizacji zawodowej osób, u których doszło do rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy. Dotyczy pracowników będących w stanie rozwiązania umowy o pracę lub zagrożonych wypowiedzeniem. W praktyce polega na pomocy udzielanej przez pracodawcę zwalnianemu pracownikowi (szkolenia, poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pomoc w znalezieniu nowej pracy).