Papiery dłużne

(ang. debt securities) papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne, są to na przykład czeki, weksle, obligacje, bony handlowe, listy zastawne, warranty.

Papier wartościowy

(ang. stock) dokument potwierdzający istnienie określanego prawa majątkowego. Absolutnie niezbędny do wykonywania tego prawa (np.otrzymywania odsetek I dywidendy, udziału w zysku). Przeniesienie własności papierów wartościowych równa się przeniesieniu prawa majątkowego.

Park technologiczny

zwany również technoparkiem albo parkiem naukowo-technologicznym jest zespołem wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną,  powołanym do życia w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. 

Pasywa

(ang. total equity, liabilities) źródła finansowania środków gospodarczych, które w danym moemencie znajdują się w jednostce prowadzącej rachunkowość. Pasywa obejmują kapitał własny oraz zobowiązania I rezerwy do zobowiązania. Wraz z aktywami składając się na bilans. 

PCM

(ang. project cycle management) zarządzanie cyklem projektu, czyli ogół działań mających na celu identyfikację kluczowych kwestii i problemów, które mogą się pojawić na etapie jego przygotowania, uruchamiania oraz podczas realizacji.  Chociaż jego przebieg jest ściśle związany ze specyfiką danego projektu, można wyróżnić 6 podstawowych faz PCM: planowanie, identyfikacja, opracowanie, finansowanie, wdrażanie i ewaluacja.

PCR

(ang. pre-commercial procurement) - finansowanie powstawania rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych. 

PI

(profitability index) wskaźnik rentowności, jeden z podstawowych obok NPV kryteriów oceny inwestycji. PI wyraża się ilorazem sumy zdyskontowanych dodatnich przepływów pieniężnych do sumy zdyskontowanych ujemnych przepływów pieniężnych. 

Pieniądz

dobro, które na mocy prawa jest akceptowane przez uczestników rynku jako forma płatności zarówno za towary, jak i za usługi. 

Pips

minimalna wartość zmiany notowań instrumentu. 

Pitch deck

- krótka prezentacja (max. 10 slajdów) przygotowywana zwykle w Power Pointcie, Keynote lub Prezi mająca na celu zapoznanie słuchaczy z biznesplanem. Powinna zawierać wyłącznie niezbędne konkrety, takie jak informacje o zespole, przykład funkcjonowania produktu w praktyce, zakładany budżet, główne wyzwania, przyjęty model biznesowy, cechy wyróżniające spółke wśród konkurencji, opis docelowej grupy odbiorców i rynku oraz dane teleadresowe. 

Płynność

(ang. liquidity) zdolność do bezproblemowej zamiany aktywów na gotówkę. 

Podaż

(ang. supply) ilość dóbr, oferowana na rynku przez producentów przy określonej cenie, przy założeniu niezmienności innych elementów charakteryzujących sytuację na rynku. Jest wyrażana za pomocą krzywej podaży. Podaż kształtują takie czynniki jak: cena produktu/usługi, koszt produkcji, stopień zaawansowania technologii, konkurencja rynkowa, oczekiwania, potrzeby i preferencje konsumentów, polityka państwa, prawo, a także eksport i import. 

Polityka produktu

(ang. product policy) zespół strategii, których celem jest nakłonienie potencjalnego konsumenta nabycia i użytkowania produktu czy usługi przez określony okres czasu.

Pop-under

rodzaj reklamy internetowej podobny do pop-up z tą różnicą, że jest wyświetlany po zamknięciu danej strony. Dzięki temu reklama nie przeszkadza odbiorcy w przeglądaniu treści strony www. 

Pop-up

czyli wyskakujące okno; automatyczne uruchamianie nowego okna lub karty z określoną treścią (zwykle reklamową) na danej stronie www. W skład pop-up najczęściaj wchodzą: menu nawigacyjne, obrazek i tekst reklamowy.

Popyt

(ang. demand) relacja pomiędzy ceną towaru lub usługi, a ilością jaką konsumenci pragną i mogą nabyć w określonym czasie, przy założeniu niezmienności innych elementów charakteryzujących sytuację rynkową. Jest wyrażany za pomocą krzywej popytu. Czynniki kształujące popyt to: poziom zamożności społeczeństwa, cena towaru/usługi, cena produkcji, przewidywana sytuacja gospodarcza, preferencje konsumentów, struktura demograficzna ludności (wiek, płeć, wykształcenie, wyznanie) i strefa klimatyczna zamieszkiwana przez docelowych odbiorców. 

Portfel

(ang. portfolio) grupa inwestycji posiadanych przez fundusz, instytycję albo osobę fizyczną.

Pozycjonowanie produktu

(ang. product positioning) działania mające na celu stworzenie takiego obrazu produktu czy usługi w umyśle klienta, który skłoni go do zakupu. 

Późniejsze fazy inwesytcji

(ang. later stage) fazy inwestycji, na które składają się ekspansja, refinansowanie oraz wykup.

PP

(ang. payback period) okres zwrotu, czyli czas niezbędny do tego, aby wpływy wyrównywały poniesione nakłady. 

Preinkubacja

sposób prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach którego główna forma wsparcie sprowadza się do użyczenia osobowości prawnej przedsiębiorcom pragnącym założyć własną firmę w możliwie jak najlepszych warunkach ochronnych. Usługa, powstała z inicjatywy konsorcjum Politechniki Poznańskiej i Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest określana przez twórców hasłem: "Ty działasz, zarabiasz, a my za Ciebie załatwiamy wszelkie formalności." Więcej

Private equity

prywatne inwestycje na rynku kapitałowym mające na celu osiągnięcie średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału. Zaliczają się do nich np. aniołowie biznesu albo venture capitalists. 

Private Market

rynek niepubliczny (prywatny), wtórny, na którym dokonuje się operacji kapitałowych np. transakcji sprzedaży spółek czy udziałów, które nie zostały upublicznione (w procesie wejścia na rynek giełdowy). Przykładem takiego rynku jest platforma SzukamInwestora.com. Na rynku niepublicznym dochodzi zarówno do obrotu udziałami startupów i zupełnie nowych projektów, jak i renomowanych spółek. W roli nabywców występują najczęściej prywatni inwestorzy.

Private placement

inaczej emisja niepubliczna lub zamknięta; emisja obligacji skierowana do nie więcej niż 300 potencjalnych nabywców, na której przeprowadzenie nie jest konieczna zgoda Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG).

Produkty powszechnego użytku

część portfela zainwestowana w przedsiębiorstwa produkujące lub dostarczające żywność, napoje, artykuły gospodarstwa domowego i użytku osobistego, odzież, obuwie, tkaniny, samochody i części samochodowe, elektronikę powszechnego użytku, produkty luksusowe, opakowania i tytoń. 

Produkty trwałego użytku

część portfela zainwestowana w przedsiębirstwa prowadzące działalność gospodarczą na takich obszarach jak motoryzacja, AGD, firmy wielobranżowe, rekreacja (dobra luksusowe), kauczuk/tworzywa sztuczne, obuwie i wyroby skórzane, tekstylia i wyroby tekstylne. 

Profil portfela

(ang. portfolio display) ogólne zestawienie najważniejszych cech portfela inwestycyjnego funduszu.

Profil ryzyka

(ang. risk profile) skłonność inwestorów do inwestowania w ryzykowne przedsięwzięcia w celu osiągnięcia wyższych zysków. 

 

Projektodawca

(ang. draftsman) osoba składająca wniosek o dofinansowanie na realizację projektu. 

Projekt dostosowawczy

(ang. adaptation project) projekt, który skupia się na dostosowaniu działalności spółki do nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska. 

 

Projekt ekspansywny

(ang. expansive project) projekt  mający na celu wejście na dotychczas nieodkryte rynki lub rozwinięcie produktów na obecnych rynkach, co wiąże się z uruchomieniem nowych punkty sprzedaży i kanałów dystrybucji, a także strategicznej analizy popytu i dużych nakładów finansowych. 

Projekt inwestycyjny

(ang. investment project) dokument zawierający zbiór powiązanych ze sobą zadań inwestycyjnych, mających na celu realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego. Projekt inwestytycjny powinien zawierać informacje na temat celu planowanej inwestycji, nakładów niezbędnych do jego realizacji, źródeł finansowania, kryteriów i metod oceny efektywności i ryzyka, uczestników procesu inwestycyjnego oraz efektów z inwestycji.

Projekt marketingowy

zbiór powiązanych ze sobą w złożony sposób aktywności, których celem jest wytworzenie unikatowego prduktu, usługi lub rezulatatu. 

Projekt odtworzeniowy

(ang. replacement project) projekt, którego celem jest jedynie zachowanie aktualnej prowadzącej działalności lub redukcja kosztów. 

Prolongata

(ang. extension, prolongation) projekt, który wykorzystuje nowe technologie w celu utrzymania silnej pozycji przedsiębiorstwa przez dłuższy okres czasu. 

Promocja

(ang. promotion) zespół działań i środków, za pomoca których przedsiębiorstwo wysyła na rynek informacje opisujące produkt. Promocja ma na celu kształtowanie potrzeb nabywców, ukierunkowanie popytu i zmniejszenie jego elastyczności cenowej. 

Promocja krzyżowa

(ang. cross promotion) rodzaj prmocji prowadzonej przez dwa podmioty, wzajemnie reklamujące swoje produkty. 

Promocja osobista

(ang. personal promotion) rodzaj promocji wykorzystujący bezpośrednią komunikację z potencjalnym nabywcą. 

 

Promotion mix

kombinacja środków promocyjnych składająca się z 4 elementów: reklamy, public relations, akwizycji i sprzedaży bezpośredniej. 

Prowizja

(ang. bank commission) forma wynagrodzenia płaconą bankowi przez klienta. Może byc odgórnie narzucona przez bank lub ustalana procentowo w stosunku do wartości usług. 

 

Prowizja ciągła

(ang. trail commission) pieniądze wypłacane klientowi przez dostawcę funduszu w każdym roku inwestycji. 

Prowizja początkowa

(ang. initial commission) kwota wypłacana przez fundusz albo spółkę ubezpieczeń na życie na rzecz pośrednika za sprzedaż i doradztwo. 

 

Prowizja za odnowienie

(ang. renewal commission) kwota wypłacana od  składek po prowizji za pierwszy rok. 

 

Przychód

(ang. revenue) uzyskany lub należny wpływ wartości materialnych w ramach prowadzonej działalności  gospodarczej. 

Public Relations (PR)

dosłownie kontakty z otoczeniem; kształtowanie stosunków z otoczeniem przez działający publicznie w celu stworzenia I utrzymania dobrego wizerunku spółki oraz zagwarantowania jej akceptacji i życzliwości otoczenia. 

Pułapka inwestycyjna

(ang. investment trap) inwestycja niewrażliwa na zmianę stopy procentowej.