Rachunek nabyć

(purchase of account) rachunek bankowy otwarty przez fundusz u depozytariusza w celu przyjmowania środków pieniężnych powierzanych przez inwestorów i uczestników.

 

Rada inwestorów

(ang. Board, Council) organ kontrolny funduszu mający za zadanie kontrolę nad realizacją celu inwestycyjnego funduszu i polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganiem ograniczeń inwestycyjnych. Rada inwestorów ma również prawo zdecydować o rozwiązaniu funduszu. 

Raj podatkowy

(ang. tax heaven) termin używany w odniesieniu do krajów, w których przepisy podatkowe są wyjątkowo łagodne dla obcokrajowców i kapitału zagranicznego. Głównym celem istnienia rajów podatkowych nie jest jednak ułatwianie nielegalnych działań międzynarodowych, ale przyciągnięcie przedsięwzięć gospodarczych do obszarów o słabej aktywności ekonomicznej. Mimo wszystko są one wykorzystywane przez przedsiębiorców do transferowania zysków i unikania płacenia wyższych podatków w krajach macierzystych. Najbardziej znane raje podatkowe to Andora, Barbados, Belize, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Gibraltar, Grenada, Hongkong, Kajmany, Lichtenstein, Makau, Panama, Seszele, Amerykańskie Wyspy Dziewicze i Vanuatu. 

Rating kredytowy

(ang. credit rating) ocena wypłacalności osoby lub firmy biorącej kredyt w obligacjach. Obligacje o ratingu od AAA do BBB uchodzą za "inwestycyjne", z kolei obligacje o ratingu BB+ lub niższym uznaje się za "spekulacyjne".

 

Rebranding

wszelkie działania przedsiębiorców mające na celu zmianę w świadomości docelowych odbiorców marki.

Refinansowanie

(ang. replacementcapital) zakup udziałów w przedsiębiorstwie od innej instytucji oferującej kapitał typu private equity, venture capital lub od innych udziałowców.

Reflacja

(ang. reflation) wzrost cen następujący po okresie, kiedy kształtowały się one poniżej kosztów produkcji.

Refundacja wydatków

(ang. reimbursement of expenditure) zwrot części lub całości kosztów poniesionych przez podmiot.

Reinwestycja

(ang.reinvenstment) możliwość powtórnego nabycia jednostek uczestnictwa w tym samym funduszu w którym je odkupiono bez konieczności ponoszenia opłaty manipulacyjnej.

Rejestr

(ang. record, register) forma ewidencji służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych.

Reklamodawca

w reklamie internetowej: osoba pragnąca zamieścić reklamę swojej działalności, firmy, produktów bądź usług na stronie internetowej, blogu lub forum.

Restrukturyzacja

(ang. turnaround) radykalna przebudowa przedsiębiorstwa w celu poprawy skuteczności i efektywności jego działania oraz zwiększenia szans rozwou. Jest dokonywana pod kątem zmian w otoczeniu i wewnętrznych potrzeb samego przedsiębiorstwa.

RTB

(ang. Real Time Bidding) - sprzedaż powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym. W momencie wejścia użytkownika na stronę, która uczestniczy w aukcji, system licytuje powierzchnię, którą widzi użytkownik.Wyświetlana jest reklama tego reklamodawcy, który zaoferował najwyższą sumę. 

Ryczałt

(ang. lump sum) należna kwota pieniężna w wysokości ustalonej z góry bez rozliczania kosztów poszczególnych transakcji.

Rynek

(ang. market) zespół mechanizmów umożliwiający kontakt producentów z konsumentami.

Rynek docelowy

(ang. target market) jeden lub kilka segmentów obsługiwanych przez daną firmę, która kształtuje instrumenty marketingowe w taki sposób, aby zdobyć nowego klienta lub utrzymać przy sobie obecnych nabywców.

Rynek finansowy

(ang. finance market) rynek, na którym przedmiotem wymiany jest kapitał w formie finansowej.

Rynek kapitałowy

(ang. capital market) część rynku finansowego obejmująca ogół transakcji instrumentami finansowymi o terminie zwrotu dłuższym niż jeden rok (kapitał średnio- i długoterminowy).

Rynek pierwotny

(ang. primary market) umowna nazwa pierwszych transakcji związanych z nowymi emisjami akcji lub obligacji, czyli nabywaniem ich przez nowych właścicieli.

Rynek wtórny

(ang. secondary market) rynek transakcji kupna–sprzedaży papierów wartościowych, w których nie występuje emitent. Głównym obszarem działania rynku wtórnego jest giełda papierów wartościowych.

R kwadrat

(ang.R-Squared) procentowa miara ruchów funduszu, które można wykazać przez zmiany indeksu będącego jego benchmarkiem. Jeżeli R kwadrat wynosi 100 oznacza to, że ruchy funduszu są idealnie skorelowane z jego benchmarkiem. Natomiast niska wartość R kwadrat oznacza, że jedynie małą część ruchów funduszu można wyjaśnić ruchami indeksu będącego jego benchmarkiem.