Sandbagging

asekuracja budżetu, która polega na zaniżaniu założonych celów, aby następnie je przekroczyć i wykazać się znakomitymi wynikami.

 

Segmentacja rynku

(ang. market segmentation) podział rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów, które ze względu na podobieństwo cech charakteryzuje podobny popyt. Celem segmentacji rynku jest uzyskania przewagi rynkowej nad konkurencją. 

Sektor

(ang. sector) ogół działalności gospodarczych podmiotów dostarczających produkty o podobnym charakterze. 

 

Sekurytyzacja

proces, w którym dłużne papiery wartościowe spółki są sprzedawane inwestorom. 

Seminarium

(ang. seminar) zajęcia dydaktyczne mające na celu pogłębienie wiedzy z danej dziedziny.

Sieć afiliacyjna

program partnerski mający na celu otwarcie nowych kanałów do sprzedaży produktów lub usług reklamodawców poprzez strony internetowe zapisanych do programu partnerów.

Sieć reklamowa

(ang. Ad Network) - sieć łącząca wydawców i reklamodawców. Reklamodawcom umożliwia zakup emisji reklam, tworzenie reklam i ich emisję na portalach o podobnej tematyce. 

SML

(ang. security market Llne) linia rynku papierów wartościowych odwzorowująca zależność stopy zwrotu określonego portfela inwestycyjnego od jego ryzyka systematycznego, wyrażonego współczynnikiem beta portfela dla rynku pozostającego w równowadze.

 

Spekulacja

(ang. speculation) transakcja kupna-sprzedaży, której celem jest osiągnięcie przez inwestora ponadprzeciętnego dochodu. Udaje mu się to dzięki skutecznemu wykorzystaniu przewidywanych zmian cenowych w określonym czasie pomiędzy terminem zawarcia umowy i jej terminem realizacji. 

Spin off

zmiana struktury organizacyjnej spółki poprzez usuwanie niepotrzebnych jednostek.

 

Spisanie

(ang. write-off) obniżenie wartości spółki z portfela funduszu do zera. Inwestycja jest zlikwidowana, a zwrot dla inwestorów jest zerowy lub ujemny.

Split

podział akcji polegający na obniżaniu ich wartości nominalnej przy jednoczesnym zachowaniu tej samej wielkości kapitału akcyjnego.

 

Sponsoring

umową partnerską, w której sponsor przekazuje podmiotowi sponsorowanemu środki konieczne do realizacji jego celów (gotówka, usługi), w zamian za wykorzystanie tkwiącego w nim potencjału komercyjnego, który umożliwia promocję wizerunku przedsiębiorstwa, jego marek czy produktów. Poprzez udział we wspieranej inicjatywie sponsor uzyskuje efekt kojarzenia z tym, co projekt sobą reprezentuje. Tym samym, pozytywny obraz sponsorowanego przenosi się na sponsora. Znak sponsora towarzyszy imprezom albo innym rodzajom działalności sponsorowanych instytucji.

Spółka akcyjna

(ang. joint-stockcompany) spółka handlowa, której kapitał zakładowy (akcyjny) jest podzielony  na akcje o równej wartości nominalnej.

Spółka cicha

forma działalności gospodarczej opierająca się na współpracy wspólnika cichego -  przekazującego majątek rzeczowy lub finansowy na rzecz drugiego wspólnika - jawnego. Wspólnik jawny prowadzi wyżej wspomnianą działalność we własnym imieniu, natomiast udział wspólnika cichego ogranicza się wyłącznie do  partycypowania w zyskach. Nie ujawnia się on publicznie, nie ma również praw do majątku spółki, ani nie odpowiada przed wierzycielami. Spółka cicha jest zatem odmianą umowy cywilno-prawnej dwóch stron.

Spółka cywilna

(ang. civil law partnership) umowa co najmniej dwóch osób, które zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez osobiste działanie w sposób wyszczególnionyw umowie. Wkłady każdego z uczestników wraz z chwilą wniesienia stają się współwłasnością wszystkich wspólników na zasadzie współwłasności łącznej.

Spółka giełdowa

spółka publiczna, której akcje chociaż jednej emisji zostały dopuszczone do obrotu na giełdzie.

 

Spółka groszowa

(ang. pennycompany/stocks) spółka, której akcje są sprzedawane za mniej niż 1 zł. Większość z nich powstało w wyniku splitów (podziału akcji w wyniku obniżenia wartości nominalnej).

Spółka jawna

(ang. general partnership) umowa co najmniej dwóch osób mająca na celu wspólne prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w większym rozmiarze, we wspólnym imieniu oraz na zasadzie pełnej i solidarnej odpowiedzialności wspólników.

Spółka komandytowa

(ang. limited partnership) spółka, w ramach której przynajmniej jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiada całym swoim majątkiemza zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Natomiast odpowiedzialność pozostałych wspólników (komandytariuszy) nie wykracza pozawysokość wniesionych przez nich wkładów.

Spółka komandytowo-akcyjna

(ang. limited joint-stock company) spółka osobowa mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną nazwą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Spółka partnerska

(ang. professional partnership) spółka osobowa utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną nazwą. Partnerami spółki mogą być przedstawiciele następujących wolnych zawodów: adwokat, architekt, aptekarz, lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarz, pielęgniarka, położna, inżynier budowlany, notariusz, radca prawny, księgowy, biegły rewident, doradca podatkowy, broker ubezpieczeniowy, rzeczoznawca majątkowy, rzecznik patentowy, tłumacz przysięgły.

Spółka publiczna

spółka, której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana i dopuszczona do obrotu publicznego..

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z.o.o.)

(ang. limited company) spółka kapitałowa posiadająca osobowość prawną, utworzona przez co najmniej jedną osobę w celu wszelkiej prawnie dozwolonej działalności (nie tylko gospodarczej).  Założycielami spółki z o.o. mogą być osoby fizyczne, prawne, a także osobowe spółki handlowe.

Spread

różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży danego instrumentu finansowego np. waluty.  

SSP

(ang. Sell Side Platform) określenie podmiotów agregujących powierchnię reklamową wydawców. SSP umożliwia wydawcom zarządzanie powierzchnią reklamową i maksymalizację przychodów z emisji reklam poprzez odpowiedni dobór reklam. Po podłączeniu powierzchni reklamowej do platformy automatycznego zakupu (DSP, ATD), możliwe jest również otrzymywanie danych o użytkownikach z platform DMP. 

Start-up

przedsiębiorstwo w pierwszym lub bardzo wczesnym stadium rozwoju, przed osiągnięciem rentowności, które najczęściej nie osiągnęło jeszcze pierwszych przychodów ze sprzedaży, lecz ma duże perspektywy na dynamiczny rozwój.

Stopa procentowa

(ang. interest rate) koszt pożyczki kapitału pozyczonego na określony czas od banku lub innej instytucji finansowej. 

Stopa zwrotu

(ang. rate of return) podstawowy wyznacznik dochodu, który równa się stosunkowi zysku osiągniętego z inwestycji do zaangażowanego kapitału.

Stop loss

rodzaj zlecenia giełdowego, które ma na celu ograniczenie zbyt dużych strat z danej pozycji. W momencie, gdy straty z danego instrumentu finansowego osiągną określony w zleceniu limit, następuje automatyczne zamknięcia pozycji.

Strata netto

(ang. net loss) pozycja w rachunku zysków i strat wyrażona w jednostkach pieniężnych. Można ją wyliczyć poprzez pomniejszenie wyniku finansowego brutto o obowiązkowe obciążenia z tytułu podatku dochodowego i płatności z nim związanych.

Strategia marketingowa

zespół działań, za pomocą których przedsiębiorstwo chce osiągnąć wyznaczone strategiczne cele rynkowe ( zdobycia nowych rynków, wprowadzenia produktów i usług na rynek, zwiększenia udziału przedsiębiorstwa na danym rynku, powiększenia osiąganych zysków czy też wytworzenia pozytywnego wizerunku firmy). Aby opracować skuteczną strategię marketingową, konieczna jest kompleksowa wiedza na temat postępowania i potrzeb potencjalnych nabywców, znajomość docelowego rynku, kanałów dystrybucji, konkurencji, jak również efektywna promocja. 

 

Subfundusz

(ang. subfund) quasi-fundusz wydzielony wewnątrz głównego funduszu inwestycyjnego bez własnej osobowości prawnej, który posiada własne ograniczenia inwestycyjne, cel inwestycyjny, wysokość opłat i osobno wyceniany. Jego wyniki prezentowane są w osobnym sprawozdaniu finansowym, stanowiącym część sprawozdania finansowego całego funduszu.

Swap

zob. transakcja wymiany.

Switch

sposób upłynniania zamrożonych środków finansowych w clearingu w postaci sprzedaży salda clearingowego lub jego części za dewizy wymienialne albo towary. Zob. też clearing.

 

Sympozjum

zebranie specjalistów z jakiejś dziedziny poświęcone omówieniu określonego zagadnienia i wymianie myśli na dany temat.