Tag along

prawo przyłączenia się do sprzedaży akcji. Klauzula ta przynależy stronie udziałowców/akcjonariuszy mniejszościowych, którzy nie akceptują wejścia innego inwestora w przypadku zbycia po atrakcyjnej cenie udziałów przez większościowego udziałowca.

Tailor made

określenie projektu dostosowanego specjalnie do potrzeb klienta.

Targi handlowo-wystawiennicze

(ang. trade fairs, trade shows, exhibitions, expos) wydarzenia biznesowe, których celem jest promowanie i demonstracja nowych produktów oraz usług, jak również nawiązywanie i poszerzanie kontaktów biznesowych w danej branży gospodarki.

Teaser

podstawowy dokument sporządzany przez bank lub firmę doradczą reprezentującą klienta służący do prezentacji kluczowych kwestii zawartych w projekcie inwestycyjnym.

Termin zapadalności

(ang. due date) dzień, w którym zgodnie z postanowieniami umowy klient powinien spłacić lokatę.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI)

jedna  z pierwszych w Polsce niezależnych firm profesjonalnie zajmujących się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi.

Transakcja terminowa

transakcja kupna lub sprzedaży walut w przyszłości po kursie ustalonym w momencie zawierania transakcji.

Transakcja wymiany

(ang. swap) umowa określająca zasady wzajemnych płatności pomiędzy partnerami. Zależy od różnych parametrów rynku, np. stopy procentowej albo kursu walutowego.

Trend

główna tendencja na danym rynku. Jest to zjawisko dynamiczne, analizowane w relacji do określonego przedziału czasowego, które odzwierciedla rzeczywiste zachowania inwestorów. Aby przewidzieć trend na rynku, należy zanalizować relację popytu do podaży oraz oczekiwania inwestorów.