Udział

(ang. share) – zob. akcja.

Udziałowiec

(ang. shareholder) zob. akcjonariusz.

UI

- (ang. User Interface) - w agencji reklamowej: wizualna strona projektu.

Umorzenie

(ang. redemption, relief) polega na czasowym zmniejszeniu wykorzystywania środków trwałych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Poprzez środki trwałe rozumiemy wartość początkową środków trwałych oraz wartość niematerialną i prawną na skutek jego zużycia.

Umowa inwestycyjna

(ang. investment agreement) umowa regulująca stosunki pomiędzy inwestorami.

Uposażony

zob. beneficjent.

UX

(ang. User Experience) - w agencji reklamowej: całokształt projektu, z którym ma kontakt odbiorca (IA+UI).