Warrant

instrument finansowy umożliwiający posiadaczowi zakup lub sprzedaż innego instrumentu finansowego tzw. instrumentu bazowego.

Wartość aktywów netto funduszu na certyfikat inwestycyjny (WANCI)

wartość aktywów netto funduszu zamkniętego w dniu wyceny podzielona przez liczbę wszystkich certyfikatów inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa (WANJU)

wartość aktywów netto funduszu otwartego lub specjalistycznego otwartego w dniu wyceny podzielona przez liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa z rejestrów uczestników funduszu.

Wartość aktywów netto (WAN)

wartość aktywów funduszu inwestycyjnego pomniejszona o zobowiązania funduszuz z dnia wyceny.

Wartość konsumencka

(ang. consumer value) kombinacja korzyści czerpanych przez nabywców z zakupionych towarów obejmująca jakość, cenę, warunki zakupu, punktualną dostawę i usługi przedsprzedażowe oraz posprzedażowe.

Wkład własny

(ang. ownership interest) część nakładów poniesionych przez beneficjenta na realizację projektu niepodlegająca refundacji.

Własność intelektualna

(ang. intellectual property) określenie grupy monopoli prawnych, obejmujące niektóre dobra niematerialne (prawo autorskie) i własności przemysłowe (patenty oraz znaki towarowe).

Wniosek o dofinansowanie projektu

dokument przedkładany przez potencjalnego beneficjenta do instytucji wdrażającej w celu uzyskania środków finansowych na realizację projektu w ramach programu.

Wniosek o płatność

(ang. payment application) wniosek kierowany przez beneficjenta inwestycji do instytucji odpowiedzialnej za realizację danego działania. Na jego podstawie jest dokonywana refundacja faktycznie poniesionych i właściwie udokumentowanych wydatków  związanych z realizacją projektu.

Wpłata początkowa

(ang. initial contribution) minimalna kwota w dowolnej walucie, którą należy wpłacić do funduszu inwestycyjnego, aby stać się jego uczestnikiem.

Wspólny rejestr (rachunek) małżeński (WRM)

rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego prowadzony dla osób, które pozostają w związku małżeńskim.

Wydawca

w reklamie internetowej: właściciel strony internetowej, forum lub bloga, który pragnie na nich zarabiać. 

Wyjście z inwestycji

zob. dezinwestycja.

Wykup

(ang. buyout) transakcja, w wyniku której aktualni menadżerowie spółki (niekoniecznie formalnie należący do  zarządu) przejmują nad nią kontrolę poprzez wykupienie pakietu większościowego udziałów w spółce.

Wykup lewarowany

(ang. LBO, leveraged buyout) - transakcja, w której nabywcy  (zwykle grupa aktywnych inwestorów finansowych i menedżerów) przejmują kontrolę nad istniejącą spółką, w celu zwiększenia wartości jej akcji (udziałów), a następnie ich sprzedaży i realizacji zysku.

Wykup menedżerski

nabycie spółki przez menedżerów. Istnieją dwa rodzaje wykupów menedżerskich:


- Management buy-in (MBI) - wykupienie jest dokonywane „od zewnątrz” przez osoby spoza kierownictwa spółki planujące przejąć zarząd spółki w przyszłości;


- Management buyout (MBO) - transakcja, w wyniku której aktualni menadżerowie spółki (niekoniecznie formalnie należący do  zarządu) przejmują nad nią kontrolę poprzez wykupienie pakietu większościowego udziałów w spółce.