Zarządzanie cyklem projektu

zob. PCM.

Zasada zysk-ryzyko

jedna z podstawowych zasad dotyczących finansów, która głosi, że potencjalny zysk rośnie wprost proporcjonalnie do ryzyka inwestycji. Z kolei pewne inwestycje są zwykle mało zyskowne.

Zbycie

(ang. transfer) zmiana charakteru prawnego np. akcji lub przedsiębiorstwa, w wyniku którego dochodzi do przeniesienia własności na inny podmiot.

Zgromadzenie inwestorów

(ang. Board, Council) – zob. rada inwestorów.

Zlecenie

(ang. order) dyspozycja wydana bankowi przez klienta w sprawie dokonywania określonej czynności.

Zobowiązanie do przekazania środków

(ang. commitment) zobowiązanie się inwestora w funduszu do przekazania środków na konto funduszu private equity  lub venture capital, gdy firma zarządzająca którymś z tych dwóch ostatnich wystąpi z takim żądaniem. Sam fundusz w momencie powstania nie posiada żadnego kapitału poza zobowiązaniem do przekazania środków. Do jego realizacji dochodzi dopiero wówczas, gdy dana spółka podejmie decyzję o inwestycji.

Zwrot końcowy

zob. alfa.

Zysk operacyjny

różnica pomiędzy przychodami a kosztami przedsiębiorstwa w ramach jego podstawowej działalności. Nie uwzględnia zysków i strat nadzwyczajnych, inwestycyjnych, podatków ani innych transakcji finansowych.